U bent hier:Home Onderwerpen Vreemdelingen in bewaring  Veiligheid en beveiliging

Veiligheid en beveiliging

In detentie- en uitzetcentra gaat het niet om mensen die een straf uitzitten, maar om mensen die er verblijven naar aanleiding van een bestuurlijke maatregel. Dit komt zoveel mogelijk tot uiting in de wijze waarop de Directie Bijzondere Voorzieningen de maatregel uitvoert. Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk interne bewegingsvrijheid wordt geboden, echter wel met met inachtneming van de orde en veiligheid. Het begeleiden van de terugkeer naar het land van herkomst speelt in de vreemdelingenbewaring een centrale rol.

Regime

In de vreemdelingenbewaring geldt een regime waarin zo veel mogelijk vrijheid wordt geboden. In de reguliere detentiecentra mogen de vreemdelingen tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur uit hun verblijfsruimten. In die uren wordt een programma aangeboden. De vreemdeling kan vrij telefoneren, luchten, bezoek ontvangen (twee uur in de week en in het weekeinde), gebruik maken van geestelijke verzorging, bibliotheek en van sport- en recreatiemogelijkheden als zang, dans, tekenen en schilderen. Buiten de activiteiten verblijven de ingeslotenen op een gemeenschappelijke verblijfsruimte of afdeling. Ouders met kinderen die in een uitzetcentrum verblijven en artikel 6-vreemdelingen die aan de grens zijn geweigerd, beschikken over een dagprogramma dat doorloopt tot 21.00 uur. Voor hen zijn extra voorzieningen beschikbaar, waarbij de gezinsstructuur zo min mogelijk wordt verstoord en waarin tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van het kind en het gezin.

Op alle afdelingen is internet beschikbaar. Hier kunnen vreemdelingen zelf informatie en nieuws vergaren over bijvoorbeeld het land van herkomst.

Naar boven

Meerpersoonscellen

Binnen de detentie- en uitzetcentra verblijven mensen op een meerpersoonscel (mpc). De medische dienst bekijkt vooraf of er eventueel medische indicaties zijn waardoor iemand niet op een mpc geplaatst kan worden. Er wordt dan een uitzondering gemaakt, of de vreemdeling wordt op een aparte afdeling geplaatst. Het is mogelijk om een verzoek te doen om samen met een landgenoot of een bekende een cel te delen.

Naar boven

Veiligheid van gebouwen en voorzieningen

DJI ziet het als één van haar hoofddoelen om de veiligheid binnen alle justitiële inrichtingen van DJI te verbeteren. Dit kan zijn op het gebied van de brandveiligheid binnen gebouwen en met betrekking tot scholing van het personeel ten aanzien van veiligheidsaspecten. Na de Schipholbrand is door DJI hoog ingezet op de veiligheid en met name de brandveiligheid.

Binnen de detentie- en uitzetcentra zijn op alle locaties sprinklerinstallaties aangebracht en is een daadkrachtige bedrijfshulpverlening (BHV) neergezet. Samen met de BHV zijn regelmatig intensieve brand- en ontruimingsoefeningen. Ook eerste hulp bij ongevallen heeft bijzondere aandacht: er wordt nauw samengewerkt met brandweer en andere hulpdiensten.

De vreemdelingenbewaring wordt tenuitvoergelegd in moderne voorzieningen. Gebouwelijk is rekening gehouden met de aard van de vreemdelingenbewaring en is extra aandacht besteed aan vormgeving en fysieke ruimten voor activiteiten. De vreemdeling wordt daardoor zo min mogelijk geconfronteerd met het gegeven dat zijn of haar vrijheid is ontnomen.

Naar boven

Commissie van Toezicht

Ieder detentie- of uitzetcentrum kent een Commissie van Toezicht (CvT), zoals is geregeld vanuit de Penitentiaire Beginselenwet (PBW). De leden van de Commissie van Toezicht vertegenwoordigen verschillende disciplines: de rechterlijke macht, advocatuur, medische zorg en het maatschappelijk werk.

De commissie houdt toezicht op de wijze waarop de vrijheidsbeneming ten uitvoer wordt gelegd. Dit doet zij onder meer door persoonlijke contacten met de ingeslotenen te onderhouden en te overleggen met de directie van de inrichting. Ingeslotenen kunnen bij de Commissie van Toezicht hun beklag doen over een besluit van de directeur.

Er is ook een klachtenprocedure. De klachten worden beoordeeld door en Klachtencommissie die is samengesteld uit leden van de CvT.
 

Meer informatie

Naar boven