U bent hier:Home Organisatie Aanbestedingen DJI  Algemene informatie

Algemene informatie

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is voor haar inkoop vanaf een vastgesteld bedrag verplicht om een aanbesteding te doen.

Soorten aanbestedingen

Europees aanbesteden
Alle verplichte offerteaanvragen van DJI staan in een openbare database.  De huidige minimale grootte van de opdrachten is 125.000 euro (diensten en leveringen).

Overige aanbestedingen
Alle overheidsinkopen onder de Europese drempelwaarde worden niet volgens een door de wet geregelde eenduidige procedure geregeld. Iedere overheidsinstantie bepaalt daar zelf het beleid voor.  

Naar boven

Procedures

Er zijn verschillende aanbestedingsprocedures: openbare en niet openbare procedures en procedures van gunning via onderhandelingen met en zonder voorafgaande bekendmaking

Openbare procedure
Bij deze procedure kunnen alle belangstellende dienstverleners direct een offerte indienen naar aanleiding van de publicatie van de betreffende opdracht.  DJI moet rechtstreeks uit deze offertes, op grond van objectieve selectie- en gunningscriteria die vooraf bekendgemaakt zijn, een keuze maken aan wie de opdracht wordt gegund.

Niet openbare procedure
Het enige verschil tussen de openbare en de niet-openbare procedure is, dat bij de niet-openbare procedure de aanbesteding in twee fasen plaats vindt. In de eerste fase publiceert DJI een oproep aan belangstellende aanbieders zich als gegadigde te melden voor zijn opdracht. Vervolgens selecteert DJI, op grond van vooraf bekendgemaakte objectieve selectiecriteria, minimaal vijf aanbieders dat zal worden uitgenodigd een offerte in te dienen. Uit deze offertes maakt DJI, ook weer op grond van vooraf gepubliceerde objectieve gunningscriteria, een keuze aan wie hij de opdracht gunt.

Wanneer de openbare en wanneer de niet-openbare procedure?
De keuze voor de niet-openbare procedure ligt meer voor de hand indien het gaat om grote en complexe opdrachten. Het uitwerken en beoordelen van offertes voor dergelijke opdrachten kost immers veel tijd. Door eerst een voorselectie van aanbieders te maken hoeft maar een beperkt aantal offertes doorgenomen te worden. De niet-openbare procedure wordt daarom met name gekozen bij de aanbesteding van werken. Ook indien in de omschrijving van de opdracht (bestek) vertrouwelijke informatie staat kan DJI kiezen voor een niet-openbare procedure.
Bij eenvoudige opdrachten, inkoop van standaard producten, etcetera, wordt veelal de openbare procedure gehanteerd. Bij beide procedures is het DJI toegestaan om een toelichting te vragen op een offerte. Het is echter verboden om te onderhandelen over de contractuele voorwaarden. 

Naar boven

Algemene richtlijnen

Ten aanzien van overheidsopdrachten zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen van kracht. Alle overheidsorganen, overheidsdiensten en publiekrechtelijke instellingen vallen onder de werking van deze richtlijnen en zijn verplicht zich aan de voorschriften van deze richtlijnen te houden.

Naar boven

Wet- en regelgeving

Verreweg de belangrijkste wetgeving op het gebied van aanbestedingen wordt gevormd door de Europese aanbestedingsrichtlijnen.
Op de website van het ministerie van Economische Zaken staan deze richtlijnen: het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (verder: Bao) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (verder: Bass). Deze twee besluiten zijn de implementatie van twee Europese aanbestedingsrichtlijnen (2004/17/EG en 2004/18/EG).

Binnen de richtlijnen gelden voor werken, leveringen en diensten aparte drempelbedragen. De Europese regelgeving werkt door op nationaal niveau en wordt aangevuld door Nederlandse aanbestedingsregelgeving. Deze verwijst op zijn beurt weer terug naar de Europese regels waardoor altijd het grotere geheel in de gaten moet worden gehouden. Als de opdracht boven het drempelbedrag uitkomt zal vervolgens een van de procedures moeten worden gekozen. In het bestek wordt aangegeven op basis van welke selectie- en gunningscriteria de opdracht wordt gegund.

Meer informatie

Naar boven