Jongere ontbijt met begeleider

Nieuwsbrief VOM - juni 2021

Een wijziging van het justitiële jeugdstelsel dat doe je niet in je eentje. Daarom betrekken we als programma Vrijheidsbeneming op Maat graag zoveel mogelijk betrokken professionals en netwerkpartners. Heb jij ook ideeën over een andere aanpak voor jongeren in detentie, meld je dan vooral aan voor de online VOM-bijeenkomst op 15 juni. Daar hoor je de laatste stand van zaken van het programma en kun je meepraten over de nieuwe voorstellen voor maatwerk in behandeling en beveiliging. Ook in deze nieuwsbrief lees je meer over de laatste ontwikkelingen rondom de Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd en de omvorming van JJI's naar Forensisch Centra Jeugd.

Schrijf je in voor de VOM-bijeenkomst op 15 juni

Ben je benieuwd wat de nieuwe VOM-aanpak voor jongeren in detentie betekent voor jouw werk? Doe dan mee aan de online VOM-bijeenkomst: ontmoet collega’s en kies 2 workshops. Bijvoorbeeld over ICT-innovatie in behandeling, risicomanagement of arbeidstoeleiding.

Bekijk het hele programma en meld je aan op de website vom-bijeenkomst.nl.
 

VOM iconen

De puzzelstukjes leggen we steeds beter in elkaar

‘Het klinkt zo makkelijk: regel werk of stage voor een jongere in de JJI (straks: FCJ). Toch is het moeilijk gedaan.’ Corinne Peeters (Pedagogisch directeur Rijks Justitiële Jeugdinrichting) en Yvette Koeleman (opleidingscoördinator RJJI) vertellen hoe ze via best practices op zoek zijn naar een blauwdruk voor succesvolle en op maat gesneden arbeidstoeleiding voor justitiële jongeren. Lees meer.

Jongeren praktijkonderwijs keuken

Plaatsingsproces KVJJ aangepast

‘Er is altijd een zeker spanningsveld tussen het belang van de jongere en het belang van de maatschappij als het gaat om plaatsing in de KVJJ. Door goed overleg met alle netwerkpartners en casusbesprekingen verbeteren we de plaatsingen in de KVJJ steeds verder.’ Marjolein van Buul (senior selectiefunctionaris Divisie Individuele Zaken-DIZ) en Kitty Koop (gedragswetenschapper Forensisch centrum Teylingereind) over het nieuwe plaatsingsproces KVJJ dat geldt sinds 21 mei. Lees wat er is veranderd in het plaatsingsproces.

Jongen

KVJJ en LBU: overeenkomsten en verschillen

In het nieuwe stelsel voor justitiële jongeren komen er verschillende voorzieningen waar minder zware zorg en beveiliging is. Zoals de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ), waarvan er inmiddels 3 zijn en de laagbeveiligde unit (LBU) in het Forensisch Centrum Jeugd. Lees meer over de verschillen en overeenkomsten tussen deze twee voorzieningen.

Jongere en begeleiders

Kort nieuws

Start monitors FCJ en KVJJ

Om de succesfactoren en leerpunten in kaart te brengen voor de Forensisch Centra Jeugd (FCJ) en de Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ) zijn er recent monitors gestart.

Voor de FCJ’s wordt onderzocht welke pilots of onderdelen daarvan kunnen bijdragen aan de omvorming van een JJI naar een FCJ. Daarbij gaat het om zowel inhoudelijke aspecten als om organisatorische - en bedrijfsvoeringsaspecten. Tijdens de onderzoeksperiode worden de contouren van de toekomstige FCJ’s steeds duidelijker en kan er waar nodig bijgestuurd worden. Significant doet samen met de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) het onderzoek dat tot maart 2022 duurt.

De monitor van de KVJJ’s volgt de ontwikkeling van de vijf KVJJ’s op zowel organisatorisch als inhoudelijk gebied en signaleert eventuele verbeterpunten. De Rebel Group voert het onderzoek uit dat tot maart 2023 duurt.

De geest van VOM in de wet

Een opname en verblijf in een justitiële instelling grijpt diep in op het recht op vrijheid en op de persoonlijke levenssfeer van jongeren. Ook als tijdens het verblijf meer gekeken wordt naar wat een jongere echt nodig heeft aan zorg en beveiliging, zoals dat in het programma VOM centraal staat. Om de rechten van jeugdigen goed te beschermen en de nieuwe mogelijkheden van VOM te kunnen toepassen, wordt de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) aangepast.

Meedenken
Zo kent de huidige BJJ nog geen Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ) en is er weinig maatwerk in vrijheden of controlemaatregelen mogelijk in de JJI (straks: FCJ). Met andere woorden, de geest van VOM -maatwerk- moet juridisch worden verankerd in de wet. Voordat de vernieuwde Bjj er is, zijn we een paar jaar verder. De planning is om in het najaar een wetsvoorstel in consultatie te laten gaan. Dat betekent dat dan iedereen op het nieuwe voorstel kan reageren, om de wet zo goed mogelijk toepasbaar te maken in de praktijk. DJI betrekt daarbij ook de mensen die nu werken in de JJI en KVJJ’s.

Harmonisatie rechtspositiewet jongeren in geslotenheid stopgezet
In eerste instantie was het de bedoeling om een gezamenlijke wet te maken die de (interne) rechtpositie regelt van zowel strafrechtelijke als civielrechtelijke jeugdigen die in een instelling moeten verblijven. Die nieuwe wet zou dan gelden naast een deel van de Jeugdwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj).  Door de reacties van onder andere de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is dat traject stopgezet. VWS en JenV gaan apart verder met de eigen wetswijzigingen. Een aantal al uitgewerkte onderdelen uit de harmonisatiewet worden overgenomen. Ook wordt bekeken in hoeverre er toch harmonisatie tussen de Jeugdwet en de Bjj kan plaatsvinden.

Tygo in de KVJJ en RJJI

In de maand april zond de EO de serie ‘Tygo in de jeugdcriminaliteit’ uit. In een van die afleveringen ging Tygo op bezoek in RJJI de Hartelborgt. Pedagogisch directeur RJJI Corinne Peeters vertelt in DJIzien over de opname van de aflevering. Ook ging de presentator langs bij de KVJJ in Amsterdam. De aflevering kun je hier terugkijken.

VOM in DJIzien

In de nieuwe editie van DJIzien (verschijnt medio juni) aandacht voor het programma VOM, met onder andere een reportage vanuit de KVJJ Noord in Groningen en de Buitenloods van JJI Lelystad.
 

Contact en colofon

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij of geinteresseerd ben in het programma VOM. Heeft u vragen of suggesties voor onderwerpen? Neem contact op met het programma VOM.

Disclaimer

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Programma Vrijheidsbeneming Op Maat, Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Overname van (delen van) artikelen kan alleen met toestemming van het programma VOM.

Redactie

Naseema Babar, Martine den Brinker, Mieke van Meer, Susanne Schippers