Geheimhoudingsverklaring bij wetenschappelijk onderzoek DJI

Ik, … (naam onderzoeker), verklaar dat ik alle informatie die ik zal krijgen in het kader van mijn onderzoek naar … (titel onderzoek) zowel met betrekking tot penitentiaire aangelegenheden (zoals het beveiligingsbeleid en de indeling van het gebouw) als met betrekking tot persoonsgegevens van in de inrichting werkzame of verblijvende personen, geheim zal houden behoudens uitdrukkelijke en vooraf gegeven toestemming van de Minister van  Veiligheid en Justitie.