Behandeling, zorg en onderwijs

Jeugdigen in een inrichting zijn niet alleen kwetsbaar, maar staan ook nog aan het begin van hun leven. Van groot belang is daarom tijdens het verblijf, naast de noodzakelijke behandelingen, zo goed mogelijk te werken aan hun opvoeding en ontwikkeling.

Orthopedagogisch leefklimaat

Op basis van wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat jeugdigen in een gesloten inrichting meer gemotiveerd zijn om behandeling te ondergaan, onderwijs te volgen en deel te nemen aan interventies wanneer sprake is van een open en veilig (orthopedagogisch) leefklimaat.

Basismethodiek YOUTURN

Elke JJI werkt met de basismethodiek YOUTURN. De basismethodiek draait om het aanleren van eigen verantwoordelijkheden. Met behulp van YOUTURN wordt de tijd in de JJI zo goed mogelijk benut om het recidiverisico terug te dringen en ter voorbereiding op een geslaagde resocialisatie.

Onderwijs en arbeidstoeleiding

Alle jeugdigen in de JJI’s volgen onderwijs. In de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (BJJ) is opgenomen dat elke jeugdige verplicht is het dagprogramma te volgen dat bestaat uit het volgen van onderwijs, dan wel andere activiteiten in het kader van de pedagogische vorming.

Dagprogramma

Een dag in de JJI is behoorlijk gevuld. Jeugdigen gaan ongeveer vijf á zes uur per dag naar school. Daarnaast volgen zij trainingen en ondergaan zij gedragsinterventies en behandeling. Ook is er tijd voor recreatieve activiteiten, zoals sport en bezoeken aan de bibliotheek.

Gedragsinterventies

In alle JJI’s worden gedragsinterventies aangeboden. Dit zijn (groeps)therapieen die zich richten op probleemgedrag van jeugdigen en moeten leiden tot recidivevermindering. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een erkenningscommissie de de gedragsinterventies toetst op effectiviteit.

Medische en psychiatrische zorg

Net als in de maatschappij kunnen jeugdigen ziek worden en blessures oplopen. In de JJI’s zijn daarom ook artsen en verpleegkundigen werkzaam die jeugdigen kunnen helpen met een somatische klacht. Ook zijn er psychologen en psychiaters in dienst die jeugdigen met psychische problematiek kunnen behandelen.

Ouderparticipatie

Het betrekken van ouders bij de behandeling van jeugdigen in de JJI is een belangrijk uitgangspunt in de JJI’s. Ouders ontvangen informatie over het traject van de jeugdige, worden uitgenodigd voor gesprekken in de inrichting en worden uitgenodigd voor activiteiten zoals ouderavonden, diploma-uitreikingen of regulier bezoek.

Verlof

Verlof is een belangrijk aspect in de behandeling van de jeugdigen in de JJI. Door middel van de verloftrajecten wordt gewerkt aan een verantwoorde, geleidelijke terugkeer in de maatschappij. Bij verlof wordt altijd rekening gehouden met eventuele risico’s, slachtoffers en/of nabestaanden en de algehele rechtsorde.

Slachtoffers

Slachtoffers hebben een belangrijke plaats in de behandeling van de jeugdigen. Slachtoffers worden geinformeerd over het traject van de jeugdige. De JJI’s kennen de herstelgerichte aanpak, waarbij in interventies de slachtoffers een belangrijke rol spelen. Zo beiden alle JJI’s de gedragsinterventie ‘leren van delict’ aan, waarbij jeugdige leert verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daad.

Kwaliteit en toetsing

Om voldoende kwaliteit te kunnen bieden investeren de JJI’s continu in kwaliteitsverbetering. Alle JJI’s zijn in het bezit van het HKZ-keurmerk. Daarnaast vinden regelmatig (interne) audits plaats en wordt de kwaliteit van geboden onderwijs, zorg en behandeling in de JJI beoordeeld door verschillende inspecties.