Organisatie RJJI

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting bestaat uit vier locaties De Hartelborgt te Spijkenisse, Den Hey-Acker te Breda, De Hunnerberg te Nijmegen en Horsterveen te Evertsoord.

De RJJI draagt zorg voor een veilige orthopedagogische tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende maatregelen. In de RJJI verblijven jongeren die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in het kader van preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een zogenaamde PIJ-maatregel: plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. De leeftijd van de jongeren ligt tussen de 12 en de 23 jaar.

De RJJI betrekt ouders/verzorgers bij het verblijf van hun kind. Dit heet gezinsgericht werken. Bij gezinsgericht werken wordt gebruik gemaakt van de kracht van het gezin. Door de betrokkenheid van ouders te vergroten, groeit de behandelmotivatie van de jongeren en neemt de kans op recidive af. Onderdelen van het gezinsgericht werken zijn onder andere wekelijks contact met ouders, gezinsgesprekken en -coaching, rondleidingen voor familie, ouderavonden en andere activiteiten binnen de RJJI.

Net als alle andere justitiële jeugdinrichtingen werkt de RJJI met de basismethodiek YOUTURN. YOUTURN staat voor ‘zelf doen’. Onder begeleiding van pedagogisch medewerkers, docenten en andere professionals werken de jeugdigen tijdens hun verblijf aan verbetering. De tijd binnen wordt zo goed mogelijk benut om straks, na het verblijf, voorbereid te zijn op een nieuwe start. Alles draait erom de jeugdigen te leren verantwoordelijker te denken en doen in hun leven.

Daarnaast wordt schematherapeutisch gewerk op verschillende lang verblijfafdelingen. De gebruikte methode is Safe Path. Safe Path helpt niet alleen om een beter antwoord te geven op de heftige dynamiek die de doelgroep met persoonlijkheidsproblematiek oproept waardoor de handelingsverlegenheid af zal nemen. Het versterkt de kwaliteit van de behandeling en geeft de medewerkers weer grip op het werk en hun handelen.