Missie en visie RJJI

De RJJI volgt als onderdeel van de divisie Forensische Zorg / Justitiële Jeugdinrichtingen de sectorale missie en visie.

Missie

De missie van de RJJI is om jeugdigen in te sluiten, te begrenzen en hen tegelijkertijd te motiveren en toe te rusten om zich zo goed mogelijk te kunnen blijven ontwikkelen. Daarbij wordt rekening gehouden met hun ontwikkelingsleeftijd enerzijds en de oorzaak en aard van het delict gedrag anderzijds. Het uiteindelijke doel is recidive (zoveel mogelijk) te voorkomen en een volwaardige deelname aan de samenleving mogelijk te maken. Door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen te verbinden aan het bieden van mogelijkheden om een verantwoord maatschappelijk bestaan op te bouwen zonder recidive, levert de RJJI een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van de samenleving.

Visie

De RJJI volgt de sectorale missie en visie en biedt in de inrichting een forensisch orthopedagogisch leefklimaat waar, binnen de grenzen van geslotenheid, de mogelijkheid wordt geboden tot optimale groei en ontwikkeling van jeugdigen. Een professionele grondhouding en professioneel handelen van medewerkers zijn voorwaarden voor een positief leefklimaat en voor een succesvol verblijf van jeugdigen in deze inrichting. Door het aanbieden van een veilige omgeving met zorg, opvoeding, onderwijs en behandeling op maat ontstaat er voor hen een beter perspectief. Daarbij is er ook ruimte voor eigen inbreng van jeugdigen en het dragen van eigen verantwoordelijkheid.

Door diagnostiek, begeleiding en behandeling wil de RJJI de jeugdigen meer handelingsalternatieven aanleren en hun competenties vergroten waardoor hun toekomstperspectief verbetert en de kans op recidive afneemt. Deze visie dient als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het handelen van directie, management en medewerkers bij de ontwikkeling van nieuw beleid en de dagelijkse operationele taakuitoefening.

Uitgangspunt is de trajectbenadering waarin jeugdigen, medewerkers, ouders en ketenpartners medeverantwoordelijk zijn voor de behandeling en daaraan een actieve bijdrage leveren. Nazorg is essentieel voor het welslagen van het traject van de jongere. De RJJI bundelt en deelt kennis en kunde, waarmee voortdurend kan worden ingespeeld op de behoefte en de actualiteit binnen de forensische jeugdsector.