Resocialisatie en nazorg

De voorbereiding op terugkeer in de samenleving begint op de eerste verblijfsdag in de JJI. Het dagprogramma bestaande uit behandeling, onderwijs en arbeid(stoeleiding) levert hier een belangrijke bijdrage aan. Tijdens het verblijf in de JJI wordt gewerkt aan het voorbereiden op de arbeidsmarkt, door het aanleren van arbeidsvaardigheden, geven van praktijkgericht onderwijs en aanbieden van leer/werkplekken.

De activiteiten in het arbeidstrainingscentrum:klussen, kantine/catering, fietswerkplaats, drukkerij, winkel, schoonmaak, magazijn, groen, re-integratiecentrum, productie, zorgboerderij,moestuin en keuken.
Beeld: DJI

De overgang naar buiten wordt begeleid door Individueel Trajectbegeleider. Zij begeleiden de jongeren in het vinden van een woonplek, werk en passend onderwijs. Maar ook in het omgaan met schulden en het invullen van vrije tijd. Voor jongeren worden binnen de JJI’s steeds meer mogelijkheden gecreerd om zelf actief aan hun re-integratie te werken. Doel is om jongeren uit te laten stromen naar onderwijs of werk. Hiervoor wordt samengewerkt met verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven in het land.

Voor jeugdigen die slechts kort in de JJI hebben verbleven, biedt de jeugdreclassering nazorg na verblijf in een JJI, door middel van een maatregel hulp en steun. Voor de langverblijvende jeugdigen neemt de jeugdreclassering of 3RO (volwassen reclassering) de begeleiding en toezicht van de JJI over. Bij jeugdigen met een PIJ (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen)-maatregel worden 6 maanden vóór uitstroom afspraken gemaakt tussen JJI en 3RO en wordt er voor elke jeugdige een plan van aanpak opgesteld.

Samenwerking met ketenpartners

Om de jeugdige zo goed mogelijk te laten terugkeren in de samenleving is het noodzakelijk dat er een goede samenwerking met ketenpartners is, zoals de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), het Openbaar Ministerie (OM), de (jeugd)reclassering (JR), onderwijsvoorzieningen buiten de JJI en gemeenten.

Het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ)

Om de samenwerking met ketenpartners goed vorm te geven, is het Landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen (LIJ) ontwikkeld. Het LIJ ondersteunt bij het op gestructureerde wijze verzamelen en analyseren van informatie over de jeugdige en zijn leefomgeving. Op basis van de verzamelde informatie berekent het LIJ de kans op recidive, maakt het zichtbaar welke (veranderbare) factoren hier vooral aan bijdragen en zoekt het naar passende gedragsinterventies die het risico op herhaling van crimineel gedrag kunnen verkleinen. Het LIJ helpt de professionals in de jeugdstrafrechtketen om tot goed onderbouwde adviezen en beslissingen te komen.