Samenwerking met ketenpartners, resocialisatie en nazorg

De Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) richten zich behalve op opvoeding, onderwijs en behandeling, op de terugkeer van de jeugdige in de samenleving. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat er goede samenwerking met ketenpartners is, zoals de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), het Openbaar Ministerie (OM), de (jeugd)reclassering (JR), onderwijsvoorzieningen buiten de JJI, gemeenten etc.

Om deze samenwerking goed vorm te geven is het Landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen (LIJ) ontwikkeld. Het LIJ ondersteunt bij het op gestructureerde wijze verzamelen en analyseren van informatie over de jeugdige en zijn leefomgeving. Op basis van de verzamelde informatie berekent het LIJ de kans op recidive, maakt het zichtbaar welke (veranderbare) factoren hier vooral aan bijdragen en zoekt het naar passende gedragsinterventies die het risico op herhaling van crimineel gedrag kunnen verkleinen. Het LIJ helpt de professionals in de jeugdstrafrechtketen om tot goed onderbouwde adviezen en beslissingen te komen.

De samenwerking van ketenpartners speelt tevens een onmisbare rol in (het voorbereiden van) de nazorg. Dit wordt georganiseerd d.m.v. netwerk en trajectberaden.