Samenwerkingsverbanden en wetenschappelijk onderzoek

Het justitiële jeugdveld is een klein veld dat door de jaren heen veel is veranderd, en ook nu nog veel ontwikkelingen door maakt. Om de meest effectieve zorg en interventies te kunnen bieden, is (wetenschappelijk) onderzoek noodzakelijk. In de JJI’s wordt daarom veel deelgenomen aan onderzoek. Op basis van wetenschappelijke inzichten kunnen inhoudelijke keuzes worden gemaakt en kan beleid gewijzigd of ontwikkeld worden. Ook maken de JJI’s deel uit van samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek en kennisontwikkeling omtrent de doelgroep, behandelmethoden en ketensamenwerking. Hieronder worden de twee voornaamste samenwerkingsverbanden genoemd: Het Forensisch Consortium Adolescenten (ForCa) en De Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ).

Het Forensisch Consortium Adolescenten

Het Forensisch Consortium Adolescenten (ForCa) is een samenwerkingsverband tussen justitiële jeugdinrichtingen, de drie reclasseringsorganisaties (3RO), het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie en instellingen voor wetenschap en onderzoek. ForCa wil beter zicht krijgen op jeugdigen met een strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel die ernstige (gedrags)problemen en een hoog recidiverisico hebben. Preventief werken staat voorop. Deze jeugdigen krijgen te maken met uiteenlopende personen, deskundigen en instellingen die allen vanuit het eigen perspectief zo goed mogelijk bijdragen aan de beeldvorming van hen.

In ForCa worden de justitiële jeugdinrichtingen ook vertegenwoordigd. Het ForCa geeft gevraagd en ongevraagd advies op beleid met betrekking tot behandeling van psychiatrische aandoeningen bij jeugdigen en ander behandelinhoudelijke onderwerpen, zoals indicatiestelling en rapportages.

De Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd

De Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ) is een samenwerkingsverband tussen acht organisaties waar kennis uit de praktijk, onderzoek, opleiding en beleid over jeugdigen met justitiecontact wordt vergaard, gedeeld, geïntegreerd en toegepast. Het doel is dat de instellingen gerichte zorg kunnen bieden aan de jongeren, zodat zij na hun verblijf in de JJI weer hun weg vinden in de maatschappij en recidive wordt voorkomen.

De AWFZJ vertaalt vragen uit de praktijk naar onderzoeksvragen. De resultaten hiervan worden in de vorm van kennis en methoden vervolgens weer in de praktijk gebracht. De AWFZJ ontwikkelt evidence based (= wetenschappelijk bewezen) methoden waarmee de ontwikkelingsmogelijkheden van jeugdigen met justitiecontact optimaal benut worden. Op deze manier wordt gestimuleerd dat professionals uit de praktijk met de laatste wetenschappelijk bewezen methoden werken, maar ook dat onderzoekers praktijkgericht gaan werken.

Meer informatie over de AWFZJ en de betrokken organisaties is te vinden op hun website.

Toestemming voor wetenschappelijk onderzoek

Universiteiten en andere (onderzoeks-)instituten verrichten geregeld onderzoek binnen de justitiële inrichtingen. Hiervoor is toestemming vanuit het hoofdkantoor van DJI nodig. Informatie over het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen een justitiële jeugdinrichting kunt u vinden op onze pagina over wetenschappelijke onderzoek.