Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ)

In Nederland zitten personen die zijn veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Door de invoering van het adolescentenstrafrecht kan de maximale leeftijdsgrens van het jeugdstrafrecht worden verhoogd tot 23 jaar. De meeste jeugdigen die in een JJI verblijven zijn tussen de 14 en 21 jaar.

Afname capaciteit

Al enige jaren neemt de behoefte aan capaciteit in de JJI’s af. In 2009 waren er ongeveer 2300 jongeren binnen de JJI’s geplaatst en in 2015 is dat aantal tot ongeveer 1440 gedaald. Binnen de JJI’s zit een steeds kleinere doelgroep met complexe gedragsproblematiek. Deze diverse doelgroep vraagt om een gedifferentieerde aanpak. Hierbij moet rekening gehouden worden met het juiste niveau van zorg en beveiliging. Om op deze nieuwe situatie in te kunnen spelen is een rapport gemaakt over de verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd (VIV JJ).

Uitgangspunten VIV Jeugd

Uitgangspunt van de verkenning is richting te geven aan wat in de toekomst nodig is om de jongere op de juiste plek te krijgen (maatwerk in zorg en beveiliging). Centraal staat hierbij nog steeds het verbinden van een veilige tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties, een effectieve behandeling en begeleiding met het oog op de terugkeer in de maatschappij.

VIV JJ betekent van ‘one size fits all’ naar meer (individuele) variatie in zorg- en beveiligingsbehoefte. De voortgang van zorg en begeleiding verbeteren door plaatsing van jongeren dichtbij hun eigen omgeving. In de periode 2016 – 2017 toetst het Ministerie van Veiligheid en Justitie de ideeën in de praktijk op haalbaarheid.

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  1
  00:00:04,857 --> 00:00:08,279
  Alles laat je hier even hier.
  Wordt je gefouilleerd.

  2
  00:00:12,200 --> 00:00:14,170
  We hebben een douche.

  3
  00:00:15,547 --> 00:00:18,191
  Dan hebben we hier een soort van sportruimte.

  4
  00:00:20,294 --> 00:00:22,172
  Een camera die je in de gaten houdt.

  5
  00:00:27,997 --> 00:00:30,281
  Hoi.
  -Hai man, alles goed?

  6
  00:00:30,407 --> 00:00:35,792
  De afgelopen tien jaar zien we dat de
  jeugdcriminaliteit enorm is teruggelopen.

  7
  00:00:35,828 --> 00:00:37,700
  Dat is eigenlijk heel goed nieuws.

  8
  00:00:38,571 --> 00:00:41,507
  Tegelijk heeft dat ook tot gevolg gehad dat we

  9
  00:00:41,569 --> 00:00:44,762
  allerlei justitiële jeugdinrichtingen hebben moeten sluiten.

  10
  00:00:45,171 --> 00:00:52,550
  En dat dat ook heeft veroorzaakt dat de afstand
  tussen waar iemand vast komt te zitten als jeugdige

  11
  00:00:52,795 --> 00:00:58,075
  en zijn eigen leefomgeving,
  en daar waar zorg en hulp was vormgegeven

  12
  00:00:58,083 --> 00:01:03,415
  dat die afstand eigenlijk veel groter is
  geworden doordat inrichtingen zijn gesloten.

  13
  00:01:03,680 --> 00:01:08,795
  En daarnaast zie je dat de problematiek
  waar jeugdigen mee te maken hebben

  14
  00:01:08,927 --> 00:01:14,378
  die neemt ook zeg maar in ernst
  en in combinatie enorm toe.

  15
  00:01:14,456 --> 00:01:20,300
  Nou en die ontwikkelingen die hebben er toe geleid
  dat we in 2015 een grote verkenning hebben gedaan

  16
  00:01:20,408 --> 00:01:28,994
  naar hoe het toekomstig plaatje van de justitiële jeugd
  en de vrijheidsbeneming die daar in wordt vormgegeven

  17
  00:01:29,023 --> 00:01:31,781
  hoe dat plaatje er later uit moet komen te zien.

  18
  00:01:34,073 --> 00:01:36,518
  Je komt binnen, je wordt ontvangen door de huismeester.

  19
  00:01:36,604 --> 00:01:38,466
  En dan wordt je hier naar binnen gebracht.

  20
  00:01:38,531 --> 00:01:43,810
  Een tas, sleutel, gewoon dingen die je niet naar
  binnen mag nemen worden hier achtergelaten.

  21
  00:01:45,153 --> 00:01:54,381
  Dit is een vorm van detentie die beoogt om aan
  te sluiten bij het normale leven van de jongens.

  22
  00:01:54,551 --> 00:01:56,659
  Dus wel je contact met je familie

  23
  00:01:56,666 --> 00:02:00,155
  en je ondersteunende netwerkpartners behouden.

  24
  00:02:00,314 --> 00:02:04,124
  Dus eigenlijk een leven leiden dat zo normaal mogelijk is.

  25
  00:02:05,426 --> 00:02:09,073
  Nou en dan verder zijn we hier.
  Woonkamer, bank.

  26
  00:02:09,276 --> 00:02:17,435
  De Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd
  heeft eigenlijk een aantal proeftuinen nu tot gevolg gehad.

  27
  00:02:17,595 --> 00:02:23,864
  We hebben in 2015 ruim een jaar met
  tweehonderd direct betrokkenen gesproken over:

  28
  00:02:23,877 --> 00:02:25,776
  Hoe zou het er uit moeten komen te zien.

  29
  00:02:25,929 --> 00:02:34,988
  Daar zijn nu verschillende proeftuinen uit naar voren gekomen
  en één vorm daarvan zijn de Kleinschalige Voorzieningen.

  30
  00:02:35,085 --> 00:02:40,205
  En die proberen we eigenlijk uit in Amsterdam,
  Nijmegen en Groningen op dit moment.

  31
  00:02:42,035 --> 00:02:44,439
  Wij kunnen in principe gewoon naar buiten gaan.

  32
  00:02:45,911 --> 00:02:47,465
  Hier wordt er gezamenlijk gegeten.

  33
  00:02:48,998 --> 00:02:49,986
  Connecting.

  34
  00:02:53,551 --> 00:02:57,624
  Je wordt niet opgesloten. Daar hebben ze bewust
  voor gekozen om een huiselijke sfeer te creëren.

  35
  00:02:57,632 --> 00:03:00,087
  Een hele goede middag, met ---- terug van verlof.

  36
  00:03:00,372 --> 00:03:02,067
  Komt u verder.
  -Dank u wel.

  37
  00:03:03,372 --> 00:03:07,091
  De Kleinschalige Voorziening is een vorm van detineren

  38
  00:03:07,311 --> 00:03:10,857
  waar natuurlijk wel gekeken gaat worden naar welke mensen

  39
  00:03:11,056 --> 00:03:12,958
  er geschikt voor zijn of niet.

  40
  00:03:13,088 --> 00:03:15,783
  Kijk, we zijn allemaal jongens die negen
  van de tien keer wat hebben gedaan.

  41
  00:03:15,925 --> 00:03:17,807
  En we zitten hier niet voor zweetvoeten.

  42
  00:03:19,308 --> 00:03:25,555
  Daar moet je wel aan werken om dat in de toekomst,
  buiten, na dit traject ook niet meer te laten voorkomen.

  43
  00:03:25,673 --> 00:03:30,660
  We kunnen er niet omheen als jonge
  mensen ernstige strafbare feiten plegen

  44
  00:03:30,698 --> 00:03:36,328
  en waarna uit onderzoek, niet alleen strafrechtelijk,
  maar vaak ook persoonlijkheidsonderzoek blijkt

  45
  00:03:36,455 --> 00:03:41,778
  dat een langdurige behandeling op zijn plaats is,
  of een hele intensieve behandeling op zijn plaats is,

  46
  00:03:41,792 --> 00:03:47,028
  eerst moet iemand dan langer gesloten geplaatst worden.

  47
  00:03:47,031 --> 00:03:49,825
  Nou, daar is dan een aparte voorziening voor.

  48
  00:03:49,931 --> 00:03:56,049
  Die Kleinschalige Voorzieningen zorgen er voor dat
  die band met de buitenwereld eigenlijk in stand blijft.

  49
  00:03:56,480 --> 00:03:58,014
  Ga jij eerst koken?

  50
  00:03:58,275 --> 00:04:01,275
  Het was hiervoor altijd zo dat,
  er werden zorgplannen gemaakt

  51
  00:04:01,315 --> 00:04:04,400
  en dan betekende dat gewoon dat die zorgplannen

  52
  00:04:04,444 --> 00:04:05,793
  in een keer verstoord werden

  53
  00:04:05,882 --> 00:04:09,101
  doordat er een justitiële maatregel plaatsvond.

  54
  00:04:09,101 --> 00:04:13,639
  Nou, dat is natuurlijk erg lastig, frustrerend voor
  alle medewerkers die daarmee te maken hebben

  55
  00:04:13,661 --> 00:04:15,806
  want je weet niet waar diegene is gebleven.

  56
  00:04:15,819 --> 00:04:18,819
  En dat hoor je achteraf: O ja, die zit in detentie.

  57
  00:04:20,008 --> 00:04:23,597
  Dat is dan maar weer de vraag of
  dat op die manier had gemoeten.

  58
  00:04:23,618 --> 00:04:27,948
  Dus waar we nu mee bezig zijn is
  die verbinding met elkaar te maken

  59
  00:04:27,976 --> 00:04:30,552
  en die planvorming ook op elkaar af te stemmen.

  60
  00:04:30,725 --> 00:04:36,784
  Het mooie van die Kleinschalige Voorziening is
  natuurlijk dat daar die jongere zelf een eigen plan maakt.

  61
  00:04:36,838 --> 00:04:40,440
  En zorgt voor een eigen ondersteunend netwerk.

  62
  00:04:40,447 --> 00:04:43,723
  Wie heeft hij nodig om zijn plan te verwezenlijken?
  Hij is eigenaar.

  63
  00:04:49,259 --> 00:04:51,874
  De jongeren moeten zeg maar zelf hun kleding kunnen wassen.

  64
  00:04:51,910 --> 00:04:54,747
  Je neemt je wasmand uit je kamer mee naar beneden.

  65
  00:04:54,815 --> 00:04:58,224
  Ga je hier je kleding wassen.
  Droger, alles zit hier.

  66
  00:04:58,323 --> 00:05:01,454
  Het mooie van de Kleinschalige Voorziening is dat

  67
  00:05:01,489 --> 00:05:05,286
  jongeren veel meer eigen verantwoordelijkheid houden.

  68
  00:05:05,601 --> 00:05:12,586
  Ze moeten zelf bepalen: Ga ik naar school,
  doe ik daar mijn best, kom ik op tijd terug

  69
  00:05:12,617 --> 00:05:14,737
  hou ik me aan de regels daar.

  70
  00:05:14,818 --> 00:05:18,478
  Dus dat is een heel mooi aspect
  van de Kleinschalige Voorziening.

  71
  00:05:18,825 --> 00:05:23,637
  Daar zijn de jongens vanaf dag één van de plaatsing
  bezig hun leven weer op de rails te krijgen.

  72
  00:05:23,749 --> 00:05:28,125
  Als de jongere binnenkomt dan vult hij eerst vragenlijsten in.

  73
  00:05:28,631 --> 00:05:31,631
  En daar komen bijvoorbeeld de volgende aspecten aan bod:

  74
  00:05:31,747 --> 00:05:38,488
  Houding, agressie, gezin, relaties, vrienden en
  vrije tijd en denkpatronen, gedrag en vaardigheden.

  75
  00:05:38,688 --> 00:05:45,961
  Dat geeft een volledig beeld als je dit gepresenteerd hebt
  en dat laten we terugkomen in een integraal trajectplan zorg.

  76
  00:05:46,102 --> 00:05:51,502
  Daarin komen al deze kopjes terug en daar wordt ook
  in beschrevenvan wat er nu al of wat er nu nog niet is.

  77
  00:05:51,548 --> 00:05:54,897
  En wat er nog moet komen.

  78
  00:05:58,940 --> 00:06:01,940
  Dit is dan mijn kamer in principe, op zolder.

  79
  00:06:02,289 --> 00:06:06,153
  Zoals je ziet misschien heb ik hier een laptop,
  ik heb een tv op mijn kamer.

  80
  00:06:06,517 --> 00:06:11,272
  Telefoon ook, maar het mag in principe dan
  moet je individuele afspraken maken wederom.

  81
  00:06:11,373 --> 00:06:14,968
  Maar goed dat heb je op een gegeven moment
  ook nodig als je school doet of iets in die richting.

  82
  00:06:14,978 --> 00:06:18,640
  Wanneer je teruggaat in de maatschappij heb je dat
  ook allemaal, daar moet je ook mee leren omgaan.

  83
  00:06:18,848 --> 00:06:22,349
  De Kleinschalige Voorziening maakt het mogelijk

  84
  00:06:22,427 --> 00:06:24,829
  om aan de ene kant te detineren

  85
  00:06:24,879 --> 00:06:27,139
  en jonge mensen dus bewust te maken

  86
  00:06:27,139 --> 00:06:28,645
  van de fouten die ze hebben gemaakt

  87
  00:06:28,694 --> 00:06:33,285
  de maatschappij te laten zien van:
  We treden op tegen deze strafbare feiten

  88
  00:06:33,380 --> 00:06:38,891
  maar aan de andere kant ze toch zo goed mogelijk,
  ook met behulp van die beschermende factoren

  89
  00:06:38,931 --> 00:06:41,130
  voor te bereiden op een terugkeer naar de maatschappij.

  90
  00:06:41,692 --> 00:06:45,153
  En wat wij doen is:
  Wij leveren echt zorg op maat.

  91
  00:06:45,227 --> 00:06:46,886
  We kijken wat een jongen nodig heeft.

  92
  00:06:46,926 --> 00:06:48,379
  En ook welke veiligheidsvoorschriften

  93
  00:06:48,402 --> 00:06:50,505
  of maatregelen dat hij nodig heeft.

  94
  00:06:50,713 --> 00:06:52,259
  Wij hebben een mini-bandje.

  95
  00:06:52,555 --> 00:06:55,240
  Een bandje waarbij we jongens buiten kunnen volgen.

  96
  00:06:55,317 --> 00:06:57,420
  Dat we kunnen zien welke...

  97
  00:06:57,617 --> 00:07:01,977
  nou ja, of dat ze zich ook daadwerkelijk aan de
  afspraak houden die ze met ons gemaakt hebben.

  98
  00:07:02,103 --> 00:07:05,813
  In dit systeem kan je dus bekijken waar ik ben.
  Op dit moment bevind ik me hier.

  99
  00:07:05,834 --> 00:07:09,449
  Maar goed, als ik buiten ben kunnen ze
  me dus overal en nergens gaan volgen.

  100
  00:07:09,656 --> 00:07:12,656
  En dat is gewoon een extra controlemiddel.

  101
  00:07:12,803 --> 00:07:16,429
  Ze zitten heel dicht in de maatschappij,
  maar ze hebben ook heel goed de mogelijkheid

  102
  00:07:16,518 --> 00:07:19,558
  om dicht bij hun eigen netwerk te blijven, bij hun eigen systeem

  103
  00:07:19,628 --> 00:07:22,068
  dus ouders kunnen makkelijk de kinderen bezoeken.

  104
  00:07:22,736 --> 00:07:28,871
  De kinderen hebben ook de mogelijkheid om
  de goeie dingen die ze hebben in hun leven

  105
  00:07:28,924 --> 00:07:32,097
  bijvoorbeeld schoolgang of andere dagbesteding

  106
  00:07:32,184 --> 00:07:35,570
  dat kan gewoon doorgaan terwijl ze
  in de Kleinschalige Voorziening zitten.

  107
  00:07:35,620 --> 00:07:41,002
  Dus in die zin is de Kleinschalige Voorziening
  een hele mooie uitbreiding in de mogelijkheden

  108
  00:07:41,049 --> 00:07:43,357
  om de maatschappij eigenlijk te beveiligen

  109
  00:07:43,493 --> 00:07:49,291
  en jongeren te helpen om op een goeie
  manier in de maatschappij te gaan staan.

  110
  00:07:52,074 --> 00:07:56,497
  Als er bijvoorbeeld iemand voor
  je op bezoek komt op visite of zo

  111
  00:07:56,740 --> 00:07:59,964
  kan je ze hier ontvangen want het is niet altijd

  112
  00:08:00,035 --> 00:08:04,846
  mogelijk om in de woonkamer te zitten zeg maar
  want je bent hier met andere jongens zeg maar.

  113
  00:08:05,159 --> 00:08:10,424
  En als je moeder komt of je zusjes komen dan is dat
  natuurlijk niet echt de plek waar je ze wil ontvangen, dus.

  114
  00:08:10,546 --> 00:08:17,158
  Eigenlijk zijn er drie bouwstenen voor die nieuwe invulling van de

  115
  00:08:17,420 --> 00:08:19,685
  vrijheidsbeneming voor jeugdigen.

  116
  00:08:19,787 --> 00:08:22,395
  Die drie bouwstenen zijn aan de ene kant

  117
  00:08:22,402 --> 00:08:26,767
  de Kleinschalige Voorziening, waar dus nu
  die drie proeftuinen voor zijn ingericht.

  118
  00:08:26,921 --> 00:08:31,682
  maar een andere bouwsteen is een
  landelijk specialistische voorziening.

  119
  00:08:31,966 --> 00:08:36,941
  Die nou niet overal in het land hoeft te zijn,
  maar op een paar plekken of op een plek

  120
  00:08:37,010 --> 00:08:43,422
  waar specialistische zorg, met wel een
  enorme hoge beveiliging wordt georganiseerd.

  121
  00:08:46,450 --> 00:08:48,929
  Binnen de KV gelden ook regels.

  122
  00:08:48,954 --> 00:08:51,954
  Van tien uur ’s avonds tot zeven uur
  ’s morgens gaat je deur op slot.

  123
  00:08:52,050 --> 00:08:53,635
  On-onderhandelbaar.

  124
  00:08:54,231 --> 00:08:57,956
  Je moet ook naar je school, je stage, je werkplek gaan.

  125
  00:08:58,054 --> 00:09:00,635
  Dan hebben we hier boven de kamers van de jongens.

  126
  00:09:04,641 --> 00:09:06,077
  Dit is mijn kamer.

  127
  00:09:06,108 --> 00:09:11,294
  Hij is echt heel rommelig, mijn kamer,
  maar ik heb nog niet echt tijd gehad om het op te ruimen.

  128
  00:09:11,639 --> 00:09:15,486
  Nou, ik maak muziek.
  Dus ik schrijf hier zeg maar mijn teksten.

  129
  00:09:15,827 --> 00:09:17,732
  Ik ga ook naar de studio daarvoor.

  130
  00:09:17,826 --> 00:09:22,134
  In de voorziening werken zeven pedagogische medewerkers.

  131
  00:09:22,328 --> 00:09:28,408
  En zes huismeesters. Er werkt een gedragskundige.
  Een jeugdhulpspecialist heet dat hier.

  132
  00:09:28,492 --> 00:09:31,604
  Je moet er mee leren omgaan om
  zeg maar je verantwoordelijkheid te nemen

  133
  00:09:31,616 --> 00:09:36,252
  van als je weg wil gaan: Ga weg, weet je.
  Zo moeilijk is het echt niet.

  134
  00:09:36,301 --> 00:09:39,445
  Ik ga bijvoorbeeld morgen moet ik werken,
  ik kan nooit terug komen.

  135
  00:09:39,616 --> 00:09:41,413
  Maar is dat wat ik wil?

  136
  00:09:41,562 --> 00:09:43,297
  Gaat mij dat helpen?

  137
  00:09:43,321 --> 00:09:47,158
  Nee, want zodra ik gepakt wordt
  moet ik wel naar een jeugdinrichting dus.

  138
  00:09:47,226 --> 00:09:51,299
  Ik denk dat iedereen dat besef hier ook wel heeft.
  Je stelt jezelf op de proef.

  139
  00:09:51,397 --> 00:09:52,726
  Is dat de moeite waard?

  140
  00:09:52,911 --> 00:09:55,677
  Wat ik het mooie vind van de Kleinschalige Voorziening

  141
  00:09:55,697 --> 00:09:59,627
  is dat ik ook als jeugdofficier ga nadenken over:

  142
  00:09:59,738 --> 00:10:02,088
  Waarom moet die jongere vastzitten?

  143
  00:10:02,125 --> 00:10:03,691
  En wat is de meerwaarde ervan?

  144
  00:10:03,698 --> 00:10:07,741
  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat
  ook een jongen die iets slechts doet,

  145
  00:10:07,770 --> 00:10:11,202
  dat het toch beter met hem gaat,
  dat we zijn leven weer terug op de rails krijgen.

  146
  00:10:11,292 --> 00:10:15,752
  Het is straf.
  Want je vrijheid wordt je ontnomen.

  147
  00:10:15,992 --> 00:10:17,769
  Maar het is ook een kans.

  148
  00:10:17,856 --> 00:10:22,373
  En de uitnodiging aan de jongere
  en zij waren ook positief

  149
  00:10:22,642 --> 00:10:25,491
  is nadrukkelijk: Pak deze kans.

  150
  00:10:25,581 --> 00:10:33,311
  En zorg dat je vanuit die levensloop-gedachte dat
  je dat krijgt wat maakt dat je het niet weer doet.

  151
  00:10:33,372 --> 00:10:39,130
  Want dat is eigenlijk de doelstelling van ons beleid:
  Er voor zorgen dat er niet opnieuw slachtoffers zijn.

  152
  00:10:39,205 --> 00:10:42,333
  En dat de samenleving ook trots op jou kan zij als jeugdige.

  153
  00:10:42,479 --> 00:10:47,502
  Ik heb met elke jongen die hier zit
  wel eens woordenwisseling gehad

  154
  00:10:47,525 --> 00:10:51,584
  of gewoon dat je denk van op dit moment
  kan ik wel een glas op je hoofd slaan of zo.

  155
  00:10:51,827 --> 00:10:57,378
  Maar het zit in je achterhoofd:
  Als je hier vecht, dan is je kans weg, weet je.

  156
  00:10:57,487 --> 00:11:02,678
  En dat neem ik dan mee wanneer ik buiten ben,
  als er weer zo’n scenario komt.

  157
  00:11:04,156 --> 00:11:08,771
  Als ik er in kom kan ik zeggen:
  Weet je wat, doei, ik hoef dat niet.

  158
  00:11:09,876 --> 00:11:13,188
  Dus dat heb ik hier wel echt meegekregen.