Vrijheidsbeneming op Maat (VOM)

In 2024 zijn er in Nederland vijf Kleinschalige Voorzieningen en vijf Forensische Centra Jeugd. We zetten in op een aanpak die nog meer is toegespitst op wat de jongere tijdens zijn of haar preventieve hechtenis, jeugddetentie of Plaatsing in een Jeugdinrichting (PIJ) echt nodig heeft. Dat betekent (maatwerk) op het gebied van behandeling, beveiliging en nazorg. Dit is de opdracht voor het programma “Vrijheidsbeneming op Maat” (VOM) dat in de zomer van 2019 startte. Het doel is te komen tot een succesvolle invoer van de stelselwijziging justitiële jeugd. Hiermee werken we aan recidivevermindering en een effectieve inzet van het jeugd- en adolescentenstrafrecht.

Complexe gedragsproblematiek

Binnen de JJI’s zit een doelgroep met complexe gedragsproblematiek. Deze diverse doelgroep vraagt om een gedifferentieerde aanpak. Hierbij moeten we rekening houden met het juiste niveau van zorg en beveiliging. Om op deze nieuwe situatie in te kunnen spelen is een rapport gemaakt over de verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd (VIV JJ). Het programma VOM gaat aan de slag met de uitwerking van de inhoudelijke punten en aanbevelingen uit het rapport VIV JJ.

Plaatsing jongeren

We plaatsen jongeren straks op het meest passende zorg- en beveiligingsniveau. Dit gebeurt op basis van een gerichte screening met onder andere risicotaxatie-instrumenten. Op basis hiervan plaatsen wij ze in een Kleinschalige Voorziening (KV) dan wel in een Forensisch Centrum Jeugd (FCJ). Een KV is een plaats waar jongeren dichtbij hun eigen leefomgeving verblijven met een laag beveiligingsniveau. De inzet is dat zorg en dagbesteding zoveel als mogelijk worden gecontinueerd tijdens het verblijf. Jongeren komen in een FCJ als zij niet regionaal geplaatst kunnen worden vanwege delictsgerelateerde redenen, onderzoeksbelang, zorgproblematiek en/of een hoge(re) beveiligingsnoodzaak. Ook zetten we in op het versterken van de samenwerking met jeugdhulp door de bewegingen naar kleinschaligheid van gesloten jeugdhulp en JJI’s te combineren. Op deze manier werken we toe naar een betere aansluiting op het gebied van continuïteit van zorg, meer differentiatie in zorg en beveiliging en meer maatwerk.

Subsidie uitvraag Kleinschalige Voorzieningen Rotterdam-Rijnmond en Den Haag

Op 28 juni 2019 informeerde de minister voor Rechtsbescherming de Tweede Kamer over toekomst van vrijheidsbeneming en nazorg bij justitiële jeugd. In het nieuwe stelsel kunnen jongeren met een vrijheidsbenemende titel in een laag beveiligde Kleinschalige Voorziening (KV) of Forensische Centrum Jeugd worden geplaatst. De KV is onderdeel van het aanbod van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De KV wordt gekenmerkt door continuïteit van hulp en dagbesteding en nauwe betrokkenheid van de lokale keten en het netwerk van de jongeren. De KV biedt de jongeren begeleiding en beveiliging op maat. Het besluit houdt tevens in dat er in de regio Rotterdam-Rijnmond en in de regio Den Haag strafrechtelijke KV’s worden opgestart voor jongeren met een vrijheidsbenemende titel.

Voor de oprichting en uitvoering van deze KV’s vanaf juli 2021 nodigt DJI potentiële aanbieders uit om voor 1 september 2020 een subsidieaanvraag in te dienen. In de subsidiebeleidsregeling worden de doelstelling en de uitgangpunten van de KV’s, de grondslag van de subsidieverstrekking, (de beoordeling van) de subsidieaanvragen, het besluitvormingsproces van zowel de subsidieaanvraag als de subsidieverlening en –vaststelling én de voorwaarden voor subsidieverstrekking nader toegelicht.

Meer informatie