Zorg en beveiliging

De beveiliging in de forensische zorg kent verschillende niveaus. De ene maatregel draagt meer beveiliging in zich dan de andere. Bij sommige maatregelen is zelfs geen sprake van een beveiligingsniveau. Een tbs-behandeling vindt bijvoorbeeld plaats in een gesloten kliniek, waar een hoog beveiligingsniveau geldt. Er zijn echter ook maatregelen waarbij een cliënt thuis of poliklinisch behandeling ontvangt. In de forensische zorg wordt gebalanceerd tussen de juiste combinatie van zorg en eventuele beveiliging. Forensische zorg kent verschillende vormen van zorg, te weten: klinische zorg, ambulante zorg en verblijfszorg.

Klinische zorg

Klinische zorg is zorg waarbij een patiënt is opgenomen in een behandelvoorziening. Patiënten verblijven in een forensische voorziening en krijgen behandeling voor de aandoening die zij hebben. Binnen de klinische zorg zijn er verschillende verblijfssoorten. Een verblijfssoort is een combinatie van het niveau van beveiliging en verblijfsintensiteit. Het niveau van de beveiliging betreft de eisen die worden gesteld aan het gebouw, zoals de hoogte van de omheining, maar ook zaken als de vaardigheden van het personeel en de detectieapparatuur en camera’s die in gebruik zijn. We kennen vier verschillende beveiligingsniveaus van zeer laag tot zeer hoog. Voorzieningen waar tbs-gestelden verblijven tot aan de transmurale verloffase zijn bijvoorbeeld hoog beveiligd: een Forensisch Psychiatrisch Centrum (beveiligingsniveau 4) en een Forensische Psychiatrische Kliniek (beveiligingsniveau 3). Er zijn echter ook forensische klinische voorzieningen waar mensen met een laag beveiligingsniveau verblijven, de zogeheten forensische psychiatrische afdelingen.

De verblijfsintensiteit zegt iets over de hoeveelheid aanwezig personeel per bed/plaats. Meer informatie hierover staat op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Verblijfszorg

Verblijfszorg is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet (meer) zelfstandig kunnen wonen vanwege langdurige psychiatrische problemen, verslavingsproblemen of een verstandelijke beperking. Bij verblijfszorg ontvangen bewoners ondersteunende begeleiding en verblijf. Cliënten wonen in een woonvoorziening, bijvoorbeeld in een beschermde woonvorm. Behandeling is dus geen onderdeel van deze verblijfszorg. Mogelijk kan een cliënt wel ambulante behandeling krijgen, naast de verblijfszorg.

Ambulante zorg

Bij ambulante zorg is er geen sprake van verblijf. Het betreft zorg die voornamelijk wordt verleend op afgesproken tijden waarbij de justitiabelen vanuit de eigen verblijf- en werkomgeving naar de hulpverlener toekomen, of waarbij de hulpverlener de justitiabele in diens omgeving bezoekt (bij outreachende zorg). De ambulante zorg kent een nadere onderverdeling in ambulante (forensische) behandeling en ambulante begeleiding. Daarnaast kan er ook sprake zijn van dagactiviteiten.