Project Gezinsbenadering

PI Leeuwarden en PI Veenhuizen (locatie Esserheem) nemen deel aan het project gezinsbenadering. Doel van het project is om te voorkomen dat kinderen schade ondervinden doordat hun vader in de gevangenis zit en dat gedetineerden niet terugvallen in crimineel gedrag, maar hun vaderrol invullen. Doel is eveneens om te voorkomen dat er sprake is van intergenerationele overdracht en een kind net als zijn vader het foute pad op gaat. Het belang van het kind staat centraal.

Ketensamenwerking

Gezinsbenadering is een goed voorbeeld van ketensamenwerking, het is een project waarbij veel partijen zijn betrokken. Niet alleen de penitentiaire inrichtingen Veenhuizen en Leeuwarden, maar ook wijkteams (als spil in zorg- en hulpaanbod), gemeenten, de Hanzehogeschool Groningen, reclassering, jeugdzorg en vrijwilligersorganisaties zoals Exodus, Humanitas en Gevangenenzorg. Het contact tussen kind(eren) en hun vader in detentie gebeurt alleen in overleg met en na toestemming van moeder, voogd of gezaghebber.

Mogelijkheden gezinsbenadering

In alle gevangenissen in Nederland worden ouder-kinddagen georganiseerd waarbij kinderen in een ontspannen setting op bezoek kunnen bij hun ouder in detentie. Kinderen kunnen bovendien tijdens het regulier bezoekuur langs komen, post versturen en gebeld worden door hun vader of moeder die vast zit. Het project gezinsbenadering biedt kinderen en hun vaders (in Veenhuizen en Leeuwarden zitten geen moeders) extra mogelijkheden. Voorbeelden zijn de familiekamer voor bezoek in informele sfeer, skypen vanuit de cel om kinderen te kunnen voorlezen of te helpen met hun huiswerk of het deelnemen van vaders en kinderen aan gezamenlijke activiteiten (bijvoorbeeld muziek of sporten). Speciaal voor de vaders worden diverse trainingen aangeboden die hen helpen om de vaderrol beter te kunnen invullen. Een compleet overzicht van alle activiteiten is te vinden in de productenboeken (zie de links hieronder).

Kan elke gedetineerde vader deelnemen?

Motivatie en de bereidwilligheid om te investeren in het vaderschap zijn belangrijke voorwaarden voor gedetineerden om deel te kunnen nemen aan het project gezinsbenadering. Alleen vaders die aan verschillende voorwaarden voldoen en waarvoor een persoonlijk plan van aanpak gezinsbenadering is gemaakt krijgen de mogelijkheid om geplaatst te worden op de speciale vadervleugel.

Vadervleugel

In 2018 kregen PI Leeuwarden en locatie Esserheem van PI Veenhuizen een speciale vadervleugel: op één afdeling in de gevangenis zijn twaalf cellen gereserveerd voor gemotiveerde vaders die een speciaal dagprogramma aangeboden krijgen met extra aandacht voor hun vaderrol.

Productenboek project Gezinsbenadering PI Veeenhuizen

Productenboeken

De productenboeken over gezinsbenadering geven inzicht in de producten en diensten van de verschillende organisaties met als doel om casemanagers en ketenpartners samen met gedetineerde vaders te helpen het beschikbare aanbod zo goed mogelijk te benutten en te komen tot een plan van aanpak voor de gedetineerde vader, zijn kinderen en netwerk tijdens en na detentie.

Hoe verder?

Het project gezinsbenadering is bijna ten einde. De Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen zijn pas gestart met een vierjarig onderzoek. We verwachten een tussenevaluatie in 2020. Meer informatie staat in het informatieblad 'Gezinsbenadering' en in de ‘Handreiking Gezinsbenadering’, waarin de essentiële onderdelen, ‘de bouwstenen’ van de gezinsbenadering staan beschreven. Zie hieronder.