Strafoverdracht (WOTS en WETS)

In Nederland krijgen gedetineerden begeleiding bij hun terugkeer in de maatschappij. Dit is om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Maar als iemand in het buitenland vastzit, kan dat niet. Daarom is het soms mogelijk gevangenisstraf uit te zitten in Nederland. Dat heet strafoverdracht.

WOTS

De wet die strafoverdracht regelt, heet de WOTS: Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. De WOTS geldt voor meer dan zestig landen in de wereld die het Verdrag Overbrenging Gevonniste Personen (VOGP) hebben getekend of waar Nederland een verdrag mee heeft. Vanaf 1 november 2012 geldt de WOTS alleen voor landen buiten de Europese Unie (EU) en voor de EU-landen die de WETS (nog) niet hebben ingevoerd.

WETS

Op 1 november 2012 trad een nieuwe wet in werking, de WETS: Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties. Daardoor zijn de regels voor strafoverdracht binnen de EU veranderd. In landen binnen de EU die de WETS hebben ingevoerd, vervalt de WOTS. Voor alle andere landen waarmee Nederland een verdrag heeft - ook buiten de EU - blijft de WOTS gelden.

Procedure

Voor strafoverdracht gelden voorwaarden waar gedetineerden aan moeten voldoen. De procedure duurt gemiddeld zes tot twintig maanden. De afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS) van de Dienst Justitiële Inrichtingen handelt de aanvragen af.

Waar geldt WOTS of WETS?

Niet alle EU-landen zijn al klaar met de invoering van de EU-regelgeving. Zodra een EU-Land deze EU-regelgeving heeft ingevoerd, zal strafoverdracht met dat land op basis van de WETS plaatsvinden. In alle landen buiten de EU waar Nederland een verdrag mee heeft, blijft de WOTS van kracht. In onderstaand schema staat in welk land de WOTS of de WETS geldt.

Buitenlanders in Nederlandse gevangenissen

Ook niet-Nederlanders die in Nederland in de gevangenis zitten, kunnen in aanmerking komen voor strafoverdracht op basis van de WOTS of WETS. Zij komen in aanmerking als hun vonnis onherroepelijk is en het strafrestant op het moment van aanvraag minimaal 10 maanden is. Een buitenlandse gedetineerde kan een verzoek tot strafoverdracht indienen bij Divisie Individuele Zaken, Internationale Overdracht Strafvonnissen (DIZ IOS). De gedetineerde kan hiervoor het Formulier Aanvraag Strafoverdracht gebruiken. Het maakt niet uit of het om een WOTS- of WETS-aanvraag gaat.

WOTS en WETS informatielijn

Heeft u vragen over strafoverdracht? Bel de WOTS en WETS informatielijn:
088 07 25963 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur).

Meer informatie: Rijksoverheid: buitenlandse straf uitzitten in Nederland.

Documenten