Zelfmelder

Een zelfmelder is een persoon die is veroordeeld voor een vrijheidsbenemende straf en een oproep krijgt zichzelf te melden bij een gevangenis.

Toewijzing

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bepaalt in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) of een persoon die is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf in aanmerking komt voor de status van zelfmelder. Zodra een veroordeelde voor toewijzing van de status zelfmelder in aanmerking komt, ontvangt hij/zij een oproepbrief waarin de melddatum, het tijdstip en de gevangenis staan waar hij/zij zich moet melden. De oproepbrief wordt verstuurd door de Selectiefunctionaris van de afdeling Individuele Zaken van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) te Den Haag.

Melden

Een zelfmelder die zich meldt bij de gevangenis op de melddatum die in de oproepbrief staat, komt direct in aanmerking voor een plusprogramma.

Standaard geldt in een gevangenis het basisprogramma. Dit programma is beperkter aan activiteiten dan het plusprogramma. Het gedrag van een gedetineerde bepaalt voor welk programma hij in aanmerking komt. Een gedetineerde die zes weken lang op alle onderdelen van de gedragsregels positief scoort wordt gepromoveerd naar een plusprogramma. Een zelfmelder die zichzelf meldt hoeft deze zes weken niet te doorlopen en wordt bij binnenkomst direct geplaatst in het plusprogramma.

Documenten

De zelfmelder die zichzelf meldt bij de gevangenis, genoemd in de oproepbrief, neemt de volgende documenten mee:

  1. de oproepbrief die de zelfmelder van de Selectiefunctionaris heeft ontvangen;
  2. een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Europese identiteitskaart of toeristenkaart B&C).

Niet melden

Als een veroordeelde zich niet meldt bij de gevangenis die in de oproepbrief staat, wordt hij/zij direct aangemeld voor arrestatie. Op dat moment verliest deze persoon zijn status als zelfmelder en kan op elk moment worden aangehouden door de politie. Bij aanhouding wordt de veroordeelde geplaatst in een arrestantengevangenis met een sober basisprogramma en verblijft de gedetineerde het grootste deel van de tijd op cel.

Voorbereiding

Voordat de zelfmelder zich bij de gevangenis meldt, dient hij van alles zelf te regelen zoals:

Inlichten van de werkgever

De zelfmelder dient zelf zijn/haar werkgever in te lichten. Soms kan hiervoor een regeling getroffen worden zoals het opnemen van vakantie of het aanvragen van onbetaald verlof.

Vaste lasten

De vaste lasten zoals huur, energie, verzekeringen en abonnementen lopen tijdens de detentie gewoon door. De zelfmelder dient er voor te zorgen dat iemand deze taak van hem overneemt. Bij de bank kan de zelfmelder eventueel een machtiging voor deze persoon regelen.

Ziektekostenverzekering

Tijdens detentie stopt de ziektekostenverzekering van de zelfmelder. De zelfmelder moet zelf de ziektekostenverzekeraar op de hoogte stellen van de detentie om te voorkomen dat de zelfmelder onnodig premie betaalt. Tijdens de detentie is de zelfmelder, niet de gezinsleden, via het Rijk verzekerd tegen ziektekosten.

Uitkeringsinstantie

Als de zelfmelder een uitkering heeft, dan moet de zelfmelder aan de uitkeringsinstantie doorgeven dat hij/zij naar de gevangenis gaat. De uitkeringsinstantie informeert de zelfmelder vervolgens over de gevolgen hiervan.

Informatiefolder

De zelfmelder ontvangt bij de oproepbrief tot melden ook een informatiefolder. In deze folder krijgt de zelfmelder uitleg over het ontvangen van bezoek, het ontvangen en versturen van post, telefoneren, geld en welke artikelen zijn toegestaan in de gevangenis.

Uitstel

De melddatum in de oproepbrief kan niet worden uitgesteld. Alleen bij zeer dringende omstandigheden, waarmee de zelfmelder geen rekening heeft kunnen houden, kan er binnen zeven dagen na ontvangst van de oproepbrief een verzoek tot uitstel worden ingediend. De termijn van zeven dagen is hard. Bij overschrijding van dit termijn, zonder goede reden, wordt het verzoek tot uitstel niet in behandeling genomen en niet-ontvankelijk verklaard. Uitstel is dan niet meer mogelijk en de zelfmelder dient zich te melden bij de gevangenis op de melddatum die in de oproepbrief staat.

Redenen tot het indienen van een verzoek tot uit kunnen zijn:

  • problemen in de werksituatie die kunnen leiden tot ontslag;
  • voortijdig moeten beëindigen van scholing/opleiding;
  • geen zaakwaarnemer gedurende detentieperiode;
  • gezinsproblematiek.

Het verzoek tot uitstel dient de zelfmelder schriftelijk in als bezwaar. Het bezwaar bestaat altijd uit twee delen:

  1. de reden van het verzoek tot uitstel;
  2. bewijzen die het verzoek tot uitstel onderbouwen.

Bezwaarschrift

Het indienen van een bezwaarschrift wil niet automatisch zeggen dat de zelfmelder uitstel krijgt. De melddatum blijft staan totdat de zelfmelder antwoord heeft ontvangen op het ingediende bezwaar.

Het bezwaarschrift stuurt of mailt de zelfmelder naar:

De Selectiefunctionaris van de Divisie Individuele Zaken:
Postbus 30132
2500 GC Den Haag
E-mail: dizbezwaarenberoep@dji.minjus.nl

Vragen en antwoorden over Zelfmelder