Bestuurlijke afspraken

DJI, het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de reclassering hebben in juli 2019 een bestuurlijk akkoord ondertekend. In 'Kansen bieden voor re-integratie' is afgesproken intensiever samen te werken om een succesvolle terugkeer van gedetineerden naar de samenleving en vermindering van recidive te bewerkstelligen.

Het bestuurlijk akkoord is de opvolger van het convenant tussen het ministerie van JenV (destijds nog VenJ geheten), DJI en VNG uit 2014. Afgesproken is dat de PI’s, gemeenten en reclassering direct aan het begin van de detentie samenwerken bij het opstellen en verwezenlijken van de re-integratiedoelen voor een gedetineerde burger.

Sociaal netwerk

De re-integratie is niet alleen gericht op het orde brengen van de 5 basisvoorwaarden (werk en inkomen, identiteitsbewijs, schuldenaanpak, zorg en onderdak). Ook is er veel aandacht voor het sociaal netwerk van een gedetineerde. Het opbouwen en versterken van een positief ondersteunend sociaal netwerk wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde re-integratie en daarmee een kleinere kans op recidive.

Informatie-uitwisseling

Een andere belangrijke voorwaarde voor een succesvolle re-integratie, is goede informatie-uitwisseling tussen DJI, reclassering en gemeenten. Zodra het wetsvoorstel Straffen en Beschermen in werking treedt, bestaat er een wettelijke grondslag voor het delen van dit soort informatie tussen DJI, gemeenten en reclassering. Daarbij gaat veiligheid boven privacy. Zo kan er een betere inschatting gemaakt worden van de zorg en begeleiding die een ex-gedetineerde burger nodig heeft bij zijn/haar terugkeer in de maatschappij.

Handreiking

Het akkoord is voorzien van een handreiking, waarin de afspraken tussen justitie, gemeenten en reclassering nader zijn uitgewerkt.