Re-integratie: idee en praktijk

‘Straf is straf’, ‘gedrag telt’ en ‘een veilige terugkeer’: dat zijn de uitgangspunten van de visie op gevangenisstraffen ‘Recht doen, kansen bieden’ van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. Van gedetineerden wordt verwacht dat zij tijdens detentie werken aan een verantwoorde terugkeer naar de samenleving.

Centraal bij het werken aan re-integratie staat de persoonsgerichte aanpak. Per persoon wordt gekeken naar de eventuele hulpvraag en benodigde acties voor een verantwoorde terugkeer. Het is de verantwoordelijkheid van de gedetineerde zelf om daaraan te werken. Hij/zij krijgt daarbij ondersteuning van DJI, gemeenten en reclassering. Die drie partijen hebben ook afgesproken in een bestuurlijk akkoord hieraan gezamenlijk te werken.

Levensloopbenadering

Naast de persoonsgerichte aanpak wordt uitgegaan van een levensloopbenadering. Detentie is een afgebakende periode in het leven van een burger, van korte of langere duur. Daarom kijken DJI en netwerkpartners ook naar wat er zich heeft afgespeeld in het leven van een persoon voorafgaand aan de detentie en hoe de vooruitzichten na vrijlating zijn. Dat kunnen zaken zijn als eerdere contacten met justitie, een eventuele verslaving, de band met het sociaal netwerk en de aanwezigheid van werk, inkomen en onderdak.

Persoonlijk plan

Op basis van al deze informatie stellen DJI en netwerkpartners samen met de gedetineerde een persoonlijk plan met re-integratiedoelen op om aan te werken tijdens de detentieperiode. Daarvoor zijn in de penitentiaire inrichtingen verschillende voorzieningen en middelen beschikbaar, zoals een Re-integratiecentrum (RIC), trainingen, arbeid en onderwijs.