Samenwerking met netwerkpartners

‘De gedetineerde is van de samenleving’, is een van de uitgangspunten van DJI. Iemand blijft een burger, ook al zit hij in detentie. Na vrijlating keert de gedetineerde burger terug naar de samenleving. DJI geeft daarbij ondersteuning, maar kan dat niet alleen. Daarom zoekt het gevangeniswezen nauwe samenwerking met betrokken partners, zoals gemeenten en reclassering.

Binnen en buiten de muren

Detentie is een afgebakende (korte of langere) periode in de levensloop van een burger die een strafbaar feit heeft gepleegd. Om de situatie van de gedetineerde burger in kaart te krijgen, is het belangrijk te kijken naar wat er zich heeft afgespeeld in diens leven voorafgaand aan detentie.

Reclassering en gemeenten kunnen daar informatie over aanleveren. Ook bekijken ze samen met DJI wat na vrijlating eventueel nodig is voor een verantwoorde terugkeer en hoe daar al vanaf aanvang van detentie aan kan worden gewerkt.

Op deze manier worden hiaten voorkomen in eventuele zorg- of begeleidingstrajecten voor, tijdens en na detentie. Bijvoorbeeld, een begeleidingstraject voor een persoon met een licht verstandelijke beperking (LVB) dat al is gestart toen hij nog op vrije voeten was, kan tijdens de detentie worden voortgezet.

Minder recidive

Veel gemeenten en zeker vrijwilligersorganisaties en de reclassering zijn veelvuldig binnen de muren van de penitentiaire inrichtingen te vinden. Samen met de casemanagers van de PI onderzoeken ze de hulpvraag van gedetineerden en zetten ze de nazorg alvast in gang. Deze aanpak verkleint de kans op recidive en maatschappelijke overlast na vrijlating.