Praktijkvoorbeelden samenwerking re-integratie

Inmiddels bestaan er verspreid over het land uiteenlopende praktijkvoorbeelden van samenwerking voor re-integratie. In de handreiking van het bestuurlijk akkoord tussen DJI, VNG en reclassering staan er verschillende beschreven. Ook buiten DJI zijn er initiatieven.

Het Zwolse project Samen starten en de intensieve samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en Justitieel Complex Zaanstad zijn enkele voorbeelden van good practices die staan vermeld in de handreiking van het bestuurlijk akkoord.

Koers en kansen

De ‘Zwolse aanpak’ is ook een van de pilots van het programma Koers en kansen van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Samen met gemeenten en zorgorganisaties zoekt het ministerie naar nieuwe methoden voor de sanctie-uitvoering om de recidive te verminderen. Koers en kansen biedt financiële ondersteuning aan verschillende pilots die zijn gericht op re-integratie (meer informatie op de website van Koers en kansen).

Re-integratieofficier

Ook ondersteunt JenV de landelijke pilot re-integratieofficier. In Dordrecht onder andere is zo’n officier actief. Vanuit de gemeente fungeert hij als bindende factor tussen de partijen die zich bezighouden met re-integratie. In eerste instantie is de pilot gericht op jonge criminelen die high impact crimes hebben gepleegd. In de toekomst is verbreding van de doelgroep zeker mogelijk.

Op website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden eveneens verschillende praktijkvoorbeelden beschreven.