Vertrek

DJI is alleen verantwoordelijk voor het verblijf van een vreemdeling in een detentiecentrum, maar zoekt optimale samenwerking met ketenpartners om te kunnen bijdragen aan een succesvolle vreemdelingenketen.

In principe is de terugkeer de verantwoordelijkheid van de vreemdeling zelf, maar er is wel een aantal medewerkers dat hem hierin ondersteunt.

DT&V, Kmar, IND, en COA

De regievoerders van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) regelen het vertrekproces, de Koninklijke Marechaussee begeleidt de uitzetting van de vreemdeling. In de detentiecentra werken medewerkers van DT&V om het gedwongen vertrek te bewerkstelligen. De dienst ontvangt van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), de Politie of de Koninklijke Marechaussee dossiers van vreemdelingen waarvan is vastgesteld dat zij Nederland moeten verlaten. Op basis van het dossier wordt een vertrekplan opgesteld en besproken met de vreemdeling. Het plan geeft aan welke activiteiten DT&V verricht en welke activiteiten de vreemdeling zelf moet verrichten. In de GGv (Gesloten Gezinsvoorziening) werken woonbegeleiders van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers).

Voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen (VRIS) regelt DT&V al tijdens het uitzitten van de straf, in een inrichting die valt onder het gevangeniswezen, de voorbereidingen voor de terugkeer.

Medewerker Vreemdelingenzaken

De medewerker Vreemdelingenzaken van DJI zorgt voor overige zaken, bijvoorbeeld een ontbrekend document in de inrichting te laten bezorgen, meer bagagekilo’s te regelen of extra bezoek te plannen.

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

Als een vreemdeling vrijwillig wil vertrekken, kan hij een beroep doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Deze intergouvernementele organisatie verzorgt het terugkeerprogramma voor zelfstandige terugkeer. Medewerkers van het IOM houden spreekuur op alle locaties van de vreemdelingenbewaring.

Ook andere non-gouvermentele organisaties bieden basisondersteuning voor zelfstandige terugkeer aan. De website Ondersteuning bij terugkeer biedt een goed overzicht van alle ondersteuningsprogramma’s voor zelfstandige terugkeer en her-integratie in het land van herkomst.

Partners

Andere ketenpartners zijn:

  1. De Politie en Koninklijke Marechaussee(KMar)
    De Politie en de Kmar zijn belast met het binnenlands toezicht op vreemdelingen en bevoegd tot in bewaringstelling.
  2.  Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
    De IND, de toelatingsinstantie, behandelt alle aanvragen voor asiel, gezinshereniging, visa en andere verblijfsvergunningen. Ook vertegenwoordigt de IND de staat bij rechterlijke procedures als een vreemdeling in beroep gaat tegen zijn inbewaringstelling.
  3.  Vluchtelingenwerk Nederland
    Vluchtelingenwerk is actief in centra waar aan de grens geweigerde vreemdelingen zitten (artikel 6). Deze organisatie komt op voor de rechten van vluchtelingen en begeleidt hen op praktische wijze tijdens de asielprocedure in Nederland.