Justitieel Complex Schiphol

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Het Justitieel Complex Schiphol (JCS) is een complex waar verschillende justitiële processen gecombineerd worden uitgevoerd en waar de verschillende organisaties gebruik maken van elkaars faciliteiten en deskundigheid. Het complex is gelegen naast Schiphol Airport en is een DJI-locatie die in publiek-private samenwerking (PPS) is gebouwd en wordt geëxploiteerd.

PPS is een samenwerkingsvorm tussen de overheid en een of meer private ondernemingen. Het Justitieel Complex Schiphol biedt plaats aan:

  • het detentiecentrum Schiphol van DJI (het DCS)
  • het aanmeldcentrum Schiphol van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • een rechtbank.

Door in één complex verschillende justitiële processen gecombineerd uit te voeren, kunnen DJI, IND, DT&V, OM en de Rechtspraak gebruik maken van elkaars faciliteiten en deskundigheid. Alle woonafdelingen en cellen hebben dezelfde inrichting, waardoor deze geschikt zijn voor meerdere bewonersgroepen en detentieregimes. IND en DJI kunnen zo de wooncapaciteit van het complex onderling uitwisselen als de grootte van hun bewonersgroepen wijzigt. Ook zijn er diverse gehoorruimten voor het horen van asielzoekers. Ook de Koninklijke Marechaussee, Reclassering, Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en Vluchtelingenwerk Nederland zijn actief binnen het Justitieel Complex Schiphol.

Het detentiecentrum Schiphol (DCS)
Met ruim 450 (merendeels tweepersoons-) cellen biedt het DCS plaats aan asielzoekers in procedure, bolletjesslikkers en illegale of uitgeprocedeerde vreemdelingen. Ook justitiabelen gedetineerd voor de maximale duur van 8 weken (arrestanten) of in afwachting van een uitspraak (huis van bewaring) verblijven in het detentiecentrum Schiphol. Detentiecentrum Schiphol is de grootste gebruiker van het justitieel complex.

Contactgegevens

Contactgegevens Justitieel Complex Schiphol
Postadres
Postbus 7518
1118 ZG Luchthaven Schiphol

Bezoekadres
Duizendbladweg 100
1171 VA BADHOEVEDORP

Algemeen
Telefoon: 088 07 33000
Servicebalie / Service desk
Tel. 088 07 26000
servicebalie.schiphol@dji.minjus.nl

Servicebalie

Bij de servicebalie kunt u terecht met vragen of verzoeken die betrekking hebben op een ingeslotene (art. 6) waar u een persoonlijke of zakelijke relatie mee heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verzoek om in contact te komen met de ingeslotene of om een verzoek een bezoek te brengen buiten de reguliere bezoekuren. De servicebalie is geopend op maandag, donderdag en vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.

Onder de titel Afspraak maken leest u meer informatie over het bezoeken van een ingeslotene. Indien u als advocaat vragen heeft over uw cliënt die in het JCS verblijft, kunt u e-mailen naar: DCS_DR@dji.minjus.nl

Service desk
You can apply to the service desk if you have questions or requests that relate to a detainee (art.6) with whom you have a personal or professional relationship. This may for example concern a request for contact with the detainee or a request for a visit outside of regular visiting hours. The service desk is open on Monday, Thursday and Friday between 8 am and 5 pm.

Bereikbaarheid Justitieel Complex Schiphol

Het detentiecentrum is gelegen in Schiphol Noord-West (vlakbij de Schipholtunnel en naast de Brandweerkazerne). Bezoekers die gebruik maken van een navigatiesysteem worden vaak geleid via de Sloterweg. Deze weg is gesloten in beide richtingen. Het detentiecentrum is bereikbaar via de Loevenstijnse Randweg.
Route
In het pdf-bestand ‘Bereikbaarheid JCS’ vindt u een beschrijving van de route per auto en per openbaar vervoer.
Parkeren
U kunt tegen betaling (€ 2,50 per uur, uitsluitend PIN betalingen mogelijk) parkeren op het bezoekersgedeelte van het JCS- parkeerterrein.

Afspraak maken

Het maken van een bezoekafspraak is de verantwoordelijkheid van de ingeslotene. Hij/zij kan tijdens de vastgestelde bezoektijden familieleden en/of relaties uitnodigen en dient het bezoek ook zelf te laten weten op welk tijdstip zij langs kunnen komen. Het is – afgezien van ambtelijk bezoek – dus niet mogelijk om contact op te nemen met het detentiecentrum voor het maken van een bezoekafspraak.
Enkele instanties, de zogenoemde geprivilegieerde contacten (advocatuur, e.d.), hoeven geen afspraak te maken. Zij kunnen van maandag t/m vrijdag op bezoek komen. Dit is mogelijk tussen 08.00 uur en 16.30 uur (tussen 12.00 en 13.00 uur is geen geprivilegieerd bezoek mogelijk). Piketadvocaten, de Raad voor de Kinderbescherming en NIDOS hebben nog meer bezoekmogelijkheden. Zij hebben 24 uur per dag toegang tot het complex, mits zij een piketmelding kunnen tonen bij de bezoekportier.

Bezoektijden

Vreemdelingen
Een vreemdeling die in het detentiecentrum Schiphol verblijft, mag per week twee uur bezoek ontvangen. Dit kan twee maal één uur zijn, of eenmaal twee uur achter elkaar. De bezoektijden zijn ingedeeld in blokken van een uur. U wordt geadviseerd minimaal tien minuten voor aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn. Tot vijftien minuten voor einde bezoek wordt bezoek toegelaten.

Strafrechtelijken
Gedetineerden die in detentiecentrum Schiphol verblijven, mogen één keer peer week 1 uur bezoek ontvangen. Onze bezoektijden zijn ingedeeld in blokken van een uur. U wordt geadviseerd minimaal tien minuten voor aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn. Indien u vertraagd bent, wordt u tot uiterlijk een half uur voor het einde van het aangevraagde bezoek toegelaten.

Toegangsvoorwaarden

Als u op bezoek komt, moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen (verplicht vanaf 14 jaar). De volgende documenten worden hiervoor geaccepteerd:
Nederlandse nationaliteit:
• Paspoort
• Nederlands rijbewijs
• Europees/gemeentelijke identiteitskaart

Indien geen Nederlandse nationaliteit:
• Paspoort van het land van herkomst
• Niet-Nederlands paspoort (zo nodig voorzien van een verblijfsaantekening)
• Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst
• Vluchtelingenpaspoort
• Het W-document voor asielzoekers

Ambtelijk en geprivilegieerd bezoek dient naast een geldig identiteitsbewijs ook een functionele pas en/of uitnodigingsbrief c.q. piketmail aan de portier te tonen.

Kinderen tot en met 14 jaar worden alleen toegelaten wanneer zij onder begeleiding zijn van een meerderjarige (minimaal 18 jaar oud).

Indien de handhaving van de orde en de veiligheid dit noodzakelijk maakt, kan de directeur een bezoeker de toegang tot of het voortzetten van het bezoek binnen het detentiecentrum weigeren. Ook wanneer het personeel constateert dat de regels worden overtreden, zal het bezoek worden beëindigd.

Let op: wanneer u het detentiecentrum verlaat, dient u zich weer uit te schrijven bij de portier.

Controle op verboden goederen

Als bezoeker mag u in principe niets mee het gebouw innemen. De portiers controleren u en uw bagage op verboden spullen. Dat gebeurt door middel van een detectiepoort, scanapparatuur en/of fouilleren. Zaken als alcohol, drugs, wapens en voedsel (contrabande) en contant geld, telefoons en gegevensdragers (laptop, camera, mp3-spelers, USB-sticks, etc.) mogen niet naar binnen. Het is mogelijk dat er drugshonden worden ingezet bij de ontvangst van bezoek en in bezoekersruimten. Deze honden zijn speciaal opgeleid om drugs te ontdekken. Bij het constateren of onderscheppen van verboden goederen zal het bezoek onmiddellijk worden beëindigd.
Wat u wel mag meenemen is babybenodigdheden, zoals een voedingsflesje, een luier en een speen. Overige spullen kunt u opbergen in een kluisje. Verzorging van baby's is mogelijk op het bezoekerstoilet.
De organisatie voorziet in voorkomende gevallen in een rolstoel, loopkrukken en maxi-cosi, die voor de duur van het bezoek in bruikleen worden gegeven. Het is niet toegestaan om deze in eigen beheer binnen te brengen.

Meenemen van goederen voor ingeslotenen

Als u goederen mee wilt nemen voor een ingeslotene, dan moet u dat van tevoren aan hem/haar melden. De ingeslotene moet namelijk zelf aangeven wat er voor hem/haar meegebracht wordt. Niet-aangemelde goederen mogen helaas niet naar binnen. Het inchecken van meegebrachte goederen kost tijd. Kom daarom ruim een kwartier van tevoren naar het detentiecentrum als u iets mee wilt brengen.

Maximum aantal personen per bezoek

Het bezoek mag per keer bestaan uit maximaal drie volwassenen en twee kinderen tot en met 14 jaar. Kinderen boven de 14 jaar worden gerekend als een ‘volwassene', aangezien zij een volledige zitplaats bezetten. Het is niet toegestaan tijdens het bezoekuur bezoekers te wisselen (dus mensen te laten vertrekken en andere voor hen in de plaats weer binnen te laten).

Lichamelijk contact

Bij begroeting en bij het afscheid is het mogelijk kort lichamelijk contact te hebben. Tijdens het bezoek is verder lichamelijk contact niet toegestaan.

Roken

In rijksgebouwen is roken niet toegestaan, dus in het gehele gebouw mag u niet roken, ook niet tijdens bezoek. Als u wilt roken, dan kunt u dat buiten doen.

Post voor ingeslotenen

Om in contact te komen met een ingeslotene, kunt u corresponderen middels briefverkeer. Post voor een ingeslotene kan gestuurd worden naar ons Postbusnummer (zie bovenaan deze pagina). Op de enveloppe dient u aan te geven voor wie het poststuk bestemd is. Vermeld naast achternaam en voorletters ook het detentienummer of de geboortedatum van de ingeslotene. Tevens dient u de afzender (inclusief adres) op het poststuk te vermelden. Wanneer de ingeslotene niet meer in het detentiecentrum verblijft, wordt het poststuk retour gezonden.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld storten

Het is mogelijk geld te storten of over te maken op de ‘rekening courant' van een ingeslotene.

Dit zijn de rekeninggegevens:
Bank: ING
Rekeningnummer: NL54INGB0705004457
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 331/Detentiect. Schiph
o.v.v.: Naam en geboortedatum van de ingeslotene

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:

ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u de geboortedatum van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u de geboortedatum en naam van de justitiabele. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Contant:
Voor ingesloten die op een bestuursrechtelijke titel (artikel 6, 59 of als vreemdeling) in het detentiecentrum Schiphol verblijven, kan voorafgaand of na het bezoek geld gestort worden. U geeft de naam en de geboortedatum op van de persoon voor wie u het geld wilt storten. Daarna ontvangt u een stortingsbewijs. Dit kan tussen 8:00 en 17:00 uur.

Voor ingeslotenen die op een strafrechtelijke titel (hvb, arrestanten of als vris-er) in het detentiecentrum Schiphol verblijven, kunt u geen contant geld storten. Voor deze ingeslotenen moet standaard het geld via de bank overgemaakt worden.

Een uitzondering wordt gemaakt voor een vris-er die wordt uitgezet. Voor hen mag er een dag voor hun uitzetting tussen 8:00 en 17:00 uur geld bij de portier van dc.Schiphol worden gestort.

Let op:
Het is niet toegestaan om contant geld per post toe te zenden. Het detentiecentrum Schiphol stelt zich niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor gelden in een gezonden poststuk.

Boetebetalingen

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld

Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Meer vragen?

Wanneer u vragen heeft (die tijdens het bezoek niet beantwoord konden worden door de medewerkers van het detentiecentrum), kunt u contact opnemen met de servicebalie op telefoonnummer 088 07 26000. Mogelijk kunnen niet alle vragen beantwoord worden in verband met de Wet op de bescherming persoonsgegevens.