De RJJI hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar medewerkers. Zij doet er alles aan om jeugdigen en hun ouders de specialistische zorg, behandeling en beveiliging te bieden. Het perspectief van de jeugdige staat daarbij centraal. De jeugdige en zijn omgeving zijn niet alleen ontvangers van ondersteuning, hulp en zorg, maar zij spelen zelf ook een actieve rol. Daarom staan bij de RJJI eigen kracht, zelfregie en cliëntperspectief voorop. Alle professionals binnen de RJJI leveren hieraan op effectieve en efficiënte wijze een bijdrage.

Vacatures

Werken bij de RJJI biedt een boeiende en veelzijdige werkomgeving. In de inrichting leven mensen tijdelijk buiten de maatschappij. De RJJI draagt daarom zorg voor veel facetten uit het dagelijks leven. Zij biedt dan ook werk aan mensen met uiteenlopende beroepen. Vanuit bijna elke opleiding is het mogelijk om door te stromen naar een beroep. En als u bij de RJJI aan de slag gaat, dan weet u zeker dat geen dag hetzelfde wordt.

Werken voor de RJJI vraagt iets extra’s van mensen: betrokkenheid, collegialiteit, stabiliteit en integriteit zijn cruciaal. Medewerkers kiezen vaak bewust voor de justitiële omgeving, omdat zij de maatschappij willen beveiligen tegen mensen die een bedreiging vormen, terwijl zij ze ook zover probeert te krijgen dat ze zich anders gaan gedragen. Kortom, werken bij de RJJI is niet voor iedereen weggelegd.

De RJJI is regelmatig op zoek naar:

Pedagogisch medewerkers
Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding en verzorging van de jongeren binnen een leefgroep, binnen de vastgestelde methodische kaders. Je bent mentor van minimaal één jongere en voor hem of haar het eerste aanspreekpunt. Hiervoor heb je nauw contact met alle betrokken partijen, zoals de hulpverlening, de advocatuur en de ouders, verzorgers of partners.
Gedragswetenschappers
Als gedragswetenschapper ben je verantwoordelijk voor de orthopedagogische begeleiding van jongeren binnen een leefgroep en verleen je hulp aan jongeren in crisissituaties. Je stelt, op basis van (gedrags)rapportages en een diagnostisch onderzoek, een individueel perspectiefplan op voor de jongere. In dit plan worden de doelen en daarbij behorende begeleidingsstijl opgenomen en formuleer je een advies over nazorg. Daarbij ben je eindverantwoordelijk voor de individuele perspectiefplannen, de rapportages voor de jongeren en de in de behandeling ingezette (gedrags)interventies. Gedurende de tijd dat de jongere in de RJJI verblijft, monitor je de voortgang van het perspectiefplan en stel je deze waar nodig bij. Je werkt nauw samen met het afdelingshoofd, samen vormen jullie de duale leiding van een leefgroep.
Beveiligers
Als beveiliger ben je belast met de bewaring en beveiliging van de geplaatste jongeren. Het betreft een afwisselende baan met verschillende taken. Zo fungeer je als portier waar je toe- en uitgangscontroles uitvoert en bedien je o.a. de in gebruik zijnde communicatiemiddelen en elektrische deuren. Je verricht verschillende veiligheidscontroles en je treedt handelend op bij crisissituaties of calamiteiten. Beveiliging is een taak die 24 uur per dag plaatsvindt, nachtdiensten maken onderdeel uit van je rooster. Als beveiliger heb je contact met de jongeren tijdens verschillende activiteiten en begeleidt je ze hierbij zoals bij transport, verlof, bezoek of tijdens activiteiten.

Alle vacatures die openstaan binnen de RJJI zijn te vinden op de website Werken voor Nederland.

Vragen over vacatures? Stuur dan een mail naar inforjji@dji.minjus.nl.

Stages

De RJJI biedt in diverse disciplines verschillende stagemogelijkheden aan. Kijk hiervoor op de informatiepagina Stages.

Kwaliteitsregister Jeugd

Om de beste zorgkwaliteit te leveren, dienen de medewerkers te beschikken over de juiste deskundigheid om jeugdigen adequaat te kunnen ondersteunen en helpen. De RJJI verplicht haar medewerkers daarom – overeenkomstig met de Jeugdwet – tot registratie als professional in het Kwaliteitsregister Jeugd (of het BIG-register, geldend voor de beroepen arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut). Inschrijving biedt een herkenbaar kwaliteitskeurmerk en erkenning van de vakbekwaamheid van professionals. Hierdoor wordt de medewerkers een kader geboden voor leven lang leren, door middel van werkervaring, bij- en nascholing en reflectie.