De witte cellenbussen zijn het visitekaartje van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O). Hierin worden verdachten en gedetineerden van en naar politiebureaus, rechtbanken, Huizen van Bewaring en gevangenissen in heel Nederland gebracht.

Bevoegdheden en rijgedrag DV&O

Mag een voertuig van de DV&O met optische en geluidssignalen (zwaailicht en sirene) rijden?

Onder bepaalde omstandigheden mag de DV&O met zwaailicht en sirene rijden. Dit mag als er sprake is van een dringende taak. Er is bijvoorbeeld sprake van een dringende taak bij een direct levensbedreigende situatie (of ter voorkoming hiervan) en als er sprake is van een ernstige verstoring van de openbare orde of de rechtsorde.

Wie beslist of er met zwaailicht en sirene wordt gereden?

De bestuurders maken de afweging of het noodzakelijk is dat het zwaailicht en sirene wordt gebruikt. Als wordt besloten tot het gebruik van het zwaailicht en sirene dan wordt de meldkamer van de landelijke eenheid politie hierover geïnformeerd door de meldkamer van de DV&O.

Gelden er nog andere uitzonderingen voor DV&O voertuigen?

Indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van de opgedragen taak mag een DV&O voertuig bijvoorbeeld gebruik maken van de busbaan, busstrook of doelgroepenstrook. Dit mag alleen indien de situatie dit noodzakelijk maakt. Er mag, indien er toestemming gegeven is door de meldkamer DV&O, ook zonder zwaailicht en sirene bijvoorbeeld harder dan de maximaal toegestane snelheid gereden worden of een inhaalverbod genegeerd worden.

Welke ontheffingen of speciale vergunningen heeft een DV&O bus?

De DV&O heeft onder andere een vrijstelling ten aanzien van Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Hebben medewerkers van de DV&O een speciale rijopleiding gevolgd?

Ja, de medewerkers van de DV&O zijn speciaal opgeleid en getraind. Daarnaast zijn er onderhoudstrainingen.

Wat leren zij in deze opleiding?

Medewerkers van de DV&O leren in de rijopleiding om veilig, verantwoord, comfortabel en brandstof besparend te rijden. Ook leren zij om met zwaailicht en sirene te rijden.

Een ander onderdeel van de opleiding is het rijden zonder zwaailicht en sirene maar waarbij het wel noodzakelijk is om af te wijken van de geldende verkeersregels (bijvoorbeeld indien de DV&O genoodzaakt is om harder te rijden of om gebruik te maken van de busbaan). In sommige gevallen mag, met toestemming van de meldkamer van de DV&O, ook ander bijzonder weggedrag worden vertoond. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het inhalen op een plek waar dat normaliter niet is toegestaan.

Risicoanalyse transport

Transportaanvragen waarbij bijzonderheden staan vermeld gaan eerst voor een beoordeling langs de afdeling Risicoanalyse van de Dienst Vervoer en Ondersteuning. Het gaat dan om bijzonderheden zoals een medische indicatie of een bepaald (verhoogd) beveiligingsniveau. De risicoanalisten zijn bevoegd om, na afweging van de beschikbare informatie over de te vervoeren persoon, het beveiligingsniveau van het transport vast te stellen. Hierbij wordt ook een besluit genomen over het type voertuig en het aantal beveiligers. Voor de inhoudelijke classificatie gebruiken de risicoanalisten een ‘risicomatrix’ waarbij de kenmerken ‘ernst’ en ‘waarschijnlijkheid’ worden gewogen.

Extra beheersrisico's

Een ander deel van de vervoerstaken is minder opvallend. In het geval van grote beheersrisico’s, zet DV&O het extra beveiligd vervoer in. Tijdens deze transporten zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Het gaat hierbij vooral om het vervoer van agressieve of psychisch gestoorde gedetineerden. Deze personen worden vervoerd in onopvallende personenbusjes.

Deze busjes worden ook gebruikt bij een sociaal of medisch bezoek. Het kan voorkomen dat een gedetineerde of forensische patiënt naar een burgerziekenhuis moet of thuis op kraamvisite mag.

Vervoer waarbij sprake is van dreiging van buitenaf (bijvoorbeeld een poging tot bevrijding of liquidatie) gebeurt met een bijzondere beveiligingsopdracht. Hierbij zet DV&O het Bijzondere Ondersteuningsteam (BOT) in. De gedetineerden worden met gepantserde personenvoertuigen vervoerd.

Vervoer voor de Verenigde Naties

Verdachten voor het VN-tribunaal en het Internationaal Strafhof in Den Haag worden met onopvallende voertuigen vervoerd door de transportgeleiders. Dit gebeurt dagelijks vanaf de penitentiaire inrichting in Scheveningen.

Vervoer vreemdelingen

Voor de Dienst Terugkeer en Vertrek worden vreemdelingen vervoerd door middel van speciaal ingericht vervoer naar verschillende detentiecentra.
Vreemdelingen worden bij uitzettingen naar het vliegveld vervoerd door de DV&O. Met grote 14- en 28-persoons cellenbussen worden grote groepen vreemdelingen in een keer aan de Koninklijke Marechaussee overgedragen.

Vervoer jongeren

Een bijzondere vorm van vervoer is het vervoer van jongeren. De jongeren worden apart vervoerd en dus niet samen met volwassen justitiabelen in één bus geplaatst.

Vrachtvervoer

Als een persoon wordt overgeplaatst van de ene naar de andere inrichting van DJI moeten zijn of haar persoonlijke spullen ook mee verhuizen. Dat doet de vrachtdienst van de DV&O. Het kan gaan om allerlei persoonlijke bezittingen, van boeken en kleding tot vogelkooien.

De vrachtdienst vervoert naast deze persoonlijke bezittingen van personen in justitiële inrichtingen ook boeken van de diverse bibliotheken in de inrichtingen, wasgoed en producten van de afdeling arbeid binnen de muren.