Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ)

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) is bestemd voor gedetineerde patiënten die niet-spoedeisende somatische zorg nodig hebben. Het JCvSZ biedt postoperatieve zorg, verpleeghuiszorg en somatische zorg die overstijgend is voor een justitiële inrichting.

Patiënten kunnen worden aangemeld door justitiële inrichtingen en ketenpartners van DJI, zoals politiebureaus, officieren van justitie, marechaussee, etc.

Expliciete inclusie- en exclusiecriteria


INCLUSIECRITERIA

Voor opname in het JCvSZ is nodig:

 • Een duidelijk omschreven hulpvraag;
 • Een (werk)diagnose en behandelplan;
 • Stabiele vitale functies volgens ABCDE-methodiek:
  - Vrije ademweg;
  - Stabiele ademhaling;
  - Stabiele circulatie;
  - Beoordeling van bewustzijn;
  - Beoordeling van temperatuur en glucose.

Patiënten met stabiele COPD, een stabiele oxygenatiestoornis met O2-suppletie <5 L/m of OSAS met eigen CPAP-apparatuur kunnen worden opgenomen afhankelijk van de overige opnamecriteria en comorbiditeit.

EXCLUSIECRITERIA

Opname in het JCvSZ is niet mogelijk:

 • Zonder duidelijk omschreven hulpvraag, (werk)diagnose en behandelplan;
 • Bij een indicatie voor een spoedoperatie of postoperatieve bewaking (verkoeveren);
 • Bij een indicatie voor continue monitorbewaking of opname op een afdeling hartbewaking (CCU), intensive care (IC) of medium-care (MC).

Opname in het JCvSZ kan pas plaatsvinden na het correct en volledig invullen van het aanmeldformulier, het voldoen aan de inclusie- en exclusiecriteria en na definitieve goedkeuring door de arts van het JCvSZ.
Indien niet aan de inclusie- en exclusiecriteria kan worden voldaan wordt geadviseerd om de patiënt te laten beoordelen voor opname in een ziekenhuis. Indien vervolgens alsnog aan de inclusie- en exclusiecriteria wordt voldaan dan kan de patiënt opnieuw voor opname in het JCvSZ worden aangeboden.

Indien na opname in het JCvSZ blijkt dat er sprake is van exclusiecriteria of bedreigde vitale functies dan wordt de patiënt overgeplaatst naar een ziekenhuis.

Opname en opnameprocedure

Voor opname in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg zijn twee zaken nodig: een insluitingstitel en zorgbehoefte. Uiteraard moet er ook een geschikt bed beschikbaar zijn. De insluitingstitel kan zijn:

 • een inzekeringstelling
 • inbewaringstelling
 • vonnis
 • tbs
 • vreemdelingenbewaring

De patiënten kunnen aangemeld worden voor somatische zorg of verpleeghuiszorg. Ook terminale patiënten waarvan het gratieverzoek is afgewezen, kunnen bij het JCvSZ terecht. Voor zwangere gedetineerde patiënten geldt dat zij poliklinisch in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag bevallen. De kraamzorg wordt in het JCvSZ gegeven.

Reguliere electieve opname (nazorg in het JCvSZ na operatie elders)
1. Stuur het aanmeldingsformulier (zie hieronder) naar het JCvSZ. Dit kan via post of e-mail.
2. De patiënt komt op de wachtlijst en wordt opgeroepen zodra hij/zij aan de beurt is. De wachttijd kan variëren: dit is mede afhankelijk van het benodigde specialisme.
3. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het formulier neemt het JCvSZ contact met u op.
NB: Mocht de patiënt tijdens de wachtperiode worden overgeplaatst, meld dit dan bij het JCvSZ.
Voor informatie over medische zaken buiten belt u buiten kantooruren 088 07 14515 (zendende partij).
Voor informatie over penitentiaire zaken belt u buiten kantooruren 088 07 14555 (politie/OM).

Aanvulling opname zwangeren
1. Meld een zwangere gedetineerde zo vroeg mogelijk aan via de reguliere electieve opnameprocedure, zodat zij 14 dagen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum kan worden opgenomen.
2. Zend het ID-bewijs (of detentieverklaring) mee; het JCvSZ draagt zorg voor inschrijving van de pasgeborene.
3. Er mag één familielid bij de bevalling aanwezig zijn, mits hiervoor schriftelijke toestemming van de Officier van Justitie is. De zendende inrichting dient dit aan te vragen. Zend deze schriftelijke toestemming mee met het aanvraagformulier.
4. Geef één setje babykleding mee.

Opname op korte termijn
1. Meld de gedetineerde patiënt aan: Dit kan tijdens kantooruren per fax of e-mail met het aanmeldingsformulier (zie hieronder). Buiten kantooruren kan dit telefonisch op telefoonnummer 088 07 14515.
2. De dienstdoende arts van het JCvSZ overlegt telefonisch met u over de opname-indicatie. Aansluitend worden direct afspraken gemaakt over opname. Als opname in het JCvSZ niet mogelijk is, adviseert de arts u over alternatieve mogelijkheden.

Na opname
1. Intake door verpleging.
2. Binnen 24 uur volgt een onderzoek door een arts en wordt een onderzoeks- en/of behandelplan opgesteld.

Ontslag
1. Is een gedetineerde patiënt voldoende hersteld, dan start de arts de ontslagprocedure uit het JCvSZ.
2. De medisch secretaresse van het JCvSZ verstuurt een voorlopige ontslagbrief met een actueel medicatieoverzicht naar de medische dienst en vraagt vervoer aan bij DVO.
3. De verpleegkundige overdracht en penitentiaire papieren worden met de gedetineerde patiënt meegegeven.
4. De definitieve medische overdrachtsbrief wordt nagezonden, meestal binnen drie weken.

Waarom kiezen voor het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg?

Het is natuurlijk mogelijk om een gedetineerde patiënt op te laten nemen in een burgerziekenhuis in de buurt. Maar er is een aantal goede redenen om het JCvSZ in te schakelen, mits de patiënt stabiel is.

 • Het JCvSZ is beter ingesteld op bijzondere groepen dan burgerziekenhuizen, zowel qua faciliteiten als kennis en ervaring. Zo beschikken wij over cellen met onderdruk, voor patiënten met bijvoorbeeld TBC, MRSA of SARS. Ook heeft de medische staf expertise op het gebied van eet- en drinkstakers, automutilanten, VIP’s, slikkers, de combinatie van psychiatrische én somatische zieken, en zorgpatiënten.
 • Er zijn goede afspraken met de specialisten van het Bronovo Ziekenhuis en enkele andere ziekenhuizen in de regio: vaak komen deze specialisten op een vaste dag naar het JCvSZ voor een consult. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

Houdt u er wel rekening mee dat de opnameduur in het JCvSZ wat langer kan zijn, in vergelijking met een burgerziekenhuis: 

 • Het JCvSZ ontslaat patiënten in principe pas als zij bij terugkomst in een Justitiële inrichting volledig kunnen meedraaien in het dagprogramma.
 • Voor vervoer moeten we rekening houden met de planning van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O).

Faciliteiten

Het JCvSZ beschikt over 40 bedden, verdeeld over:

 • 26 cellen 
 • 14 zaalbedden

Het JCvSZ beschikt niet over:

 • intensive care
 • hartbewaking
 • mogelijkheden voor nierdialyse
 • mogelijkheid voor spoedoperaties
 • faciliteiten voor ernstige psychiatrische ontregeling
 • faciliteiten voor drugskoeriers

Organisatie

Het Justiteel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) heeft de status van een Huis van Bewaring. Gedetineerde patiënten die voor een bepaald regime zijn geselecteerd, behouden hun status tijdens hun verblijf in het JCvSZ.

Het JCvSZ beschikt over artsen, verschillende gediplomeerde verpleegkundigen, poliverpleegkundigen en paramedici. Het JCvSZ is landelijk erkend als opleidingsinstituut.

Naast het medisch personeel werken in het JCvSZ Penitentiair Inrichting Werkers (PIW) en zijn er disciplines als Bureau Selectie en Detentiebegeleiding, Medewerker Maatschappelijke Dienstverlening, Bevolkingsadministratie, psychologie en geestelijke verzorging. Er worden gemiddeld 750 gedetineerde patiënten per jaar opgenomen, waarvan ruim 500 binnen 36 uur na aanmelding.

Bezoekinformatie

Patiënten in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg hebben recht op maximaal 1 uur bezoek per week. Familie en relaties kunnen zelf telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor naar de bezoekadministratie, telefoonnummer (088) 07 14571. De administratie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13.15 – 14.15 uur.

Bezoek is mogelijk op de volgende momenten:

Maandag14.15 - 15.15 uur15.30 - 16.30 uur
Woensdag14.15 - 15.15 uur15.30 - 16.30 uur
Vrijdag14.15 - 15.15 uur15.30 - 16.30 uur

In overleg met de bezoekadministratie kunt u een bezoektijd kiezen. Uw relatie dient een bezoekformulier in te vullen, waarop hij of zij aangeeft wie op bezoek mag komen.

Geld storten

Nieuwe bankrekeninggegevens
IBAN nummer :NL82INGB0705004147
Ten name van : Min. van Justitie en Veiligheid 205/PI Haaglanden
Plaats : Den Haag

Geld overschrijven
Wanneer u geld overschrijft naar een justitiabele, dan dient u bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende te vermelden:
LET OP: Gebruik ook deze volgorde:

· registratienummer
· achternaam + voorletters justitiabele

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag naar u teruggestort.

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Contactgegevens

Bezoekadres
Pompstationsweg 32
2597 JW DEN HAAG

Postadres
PI Haaglanden, Justiteel Centrum voor Somatische Zorg
Postbus 87810
2508 DE DEN HAAG

Telefoonnummer
088 07 14508

E-mail
info.JCvSZ@dji.minjus.nl

Patiënteninformatie

Medische diensten kunnen voor hun gedetineerde patiënt onderstaande informatiefolder printen en deze meegeven. Zo weet de patiënt wat hij/zij kan verwachten in het JCvSZ.