Detentiecentrum Zeist – Vreemdelingen

Het Detentiecentrum Zeist ligt aan de rand van het dorp Soesterberg. Meer dan 150 jaar geleden ontstond Kamp Zeist. Na een rijke geschiedenis met diverse bestemmingen is sinds het begin van 2000 het terrein omgebouwd tot een detentiecentrum.  
Detentiecentrum Zeist huisvest vreemdelingen die het land moeten verlaten en beschikbaar worden gehouden voor uitzetting. Deze locatie draagt de verantwoordelijkheid voor gezinnen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Daarnaast is deze vestiging tevens in staat om verschillende doelgroepen en de wisselende vraag naar capaciteit binnen DJI op te vangen.

Bent u advocaat

Bent u advocaat en wilt u uw cliënten bij de Gesloten Gezins Voorziening (GGV) in het detentiecentrum ontmoeten, dan moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt bellen met  088 07 20 433.  Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een bezoekafspraak met uw cliënt wilt plannen.

Relatiebezoek

Als een gedetineerde/ingeslotene bezoek wil ontvangen is hijzelf verantwoordelijk voor het maken van een bezoekafspraak en het informeren van zijn bezoekers. Een gedetineerde/vreemdeling kan maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen tot en met 13 jaar ontvangen. U wordt uiterlijk tot vijftien minuten voor eindtijd van het bezoekuur toegelaten tot de inrichting.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Gesloten Gezinsvoorziening

De GGV is bestemd voor:

  • gezinnen met minderjarige kinderen aan wie een vrijheidsontnemende maatregel ten behoeve van hun uitzetting is opgelegd op grond van artikel 59 Vreemdelingenwet;
  • gezinnen met minderjarige kinderen die grensgeweigerd zijn, een asielaanvraag hebben ingediend en in afwachting van de asielbeslissing in grensdetentie zitten op grond van artikel 6 Vreemdelingenwet;
  • alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) aan wie een vrijheidsontnemende maatregel ten behoeve van hun uitzetting is opgelegd op grond van artikel 59 Vreemdelingenwet.

De GGV is niet bedoeld als bewaringslocatie voor gezinnen met alleen meerderjarige kinderen.

De voorziening wordt alleen als uiterst middel ingezet. Er wordt dan ook maar een beperkte groep gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen geplaatst. De meeste gezinnen die asiel aanvragen aan de buitengrens zullen na de screening de open asielprocedure doorlopen in Ter Apel en de gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen die Nederland dienen te verlaten, zullen dit meestal zelfstandig doen vanuit een open gezinslocatie of andere opvang.

De voorziening is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door DJI in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Achtergrond

Sinds de beleidswijziging van 13 september 2013 werden gezinnen met minderjarige kinderen, die moeten terugkeren naar het land van herkomst, niet meer in vreemdelingenbewaring gesteld, tenzij de ouders zich eerder hebben onttrokken aan een toezichtmaatregel. Met de genoemde beleidswijziging van september 2013 werd beoogd een betere situatie voor de gezinnen en in het bijzonder het kind te realiseren. De beleidswijziging heeft er echter toe geleid dat het aantal gezinnen met minderjarige kinderen dat zich heeft onttrokken aan het toezicht sterk is toegenomen. Dit heeft er toe geleid dat in een korte periode 59 kinderen met hun ouders in de illegaliteit zijn verdwenen. Deze gezinnen en kinderen kwamen daarna niet in beeld bij de bekende opvanginstellingen en gaan een onzeker bestaan in de illegaliteit tegemoet. Dat is niet in het belang van de veiligheid van het kind. De gesloten gezinsvoorziening gaat het verdwijnen in de illegaliteit tegen.

Op 28 mei 2014 heeft voormalig Staatssecretaris Teeven een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin is aangegeven dat er een gesloten, kindvriendelijke gezinsvoorziening wordt ontwikkeld voor gezinnen met kinderen in grensdetentie en vreemdelingenbewaring en voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in vreemdelingenbewaring. Sinds 1 oktober 2014 is er in Zeist een gesloten, kindvriendelijke gezinsvoorziening in gebruik genomen voor deze doelgroep. In juni 2016 is de nieuwbouw van de voorziening in gebruik genomen.

Kindvriendelijke setting

Het doel van het verblijf binnen de gezinsvoorziening is enerzijds het bieden van onderdak aan de gezinnen die aan de buitengrens asiel hebben aangevraagd en aan wie, na een negatieve uitkomst van de screening, de toegang tot Nederland is geweigerd en die in de gesloten gezinsvoorziening de asielprocedure doorlopen. Anderzijds worden deze gezinnen en de alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die dienen terug te keren naar het land van herkomst, op deze manier beschikbaar gehouden voor het vertrek. De faciliteiten zijn hier ook op ingericht door bijvoorbeeld activiteiten aan te bieden die gericht zijn op de terugkeer naar het eigen land.

Bij de ontwikkeling van de voorziening is rekening gehouden met de beleving en bescherming van kinderen, dus met een sterk verminderde detentiebeleving. Het uitgangspunt is het bieden van een tijdelijke woonomgeving in een gesloten setting. De bewoners worden begeleid door begeleiders. Deze medewerkers zijn grotendeels afkomstig van DJI en het COA levert eveneens medewerkers. Naast DJI en COA is ook DT&V ter plaatse binnen de nieuwe voorziening. De medewerkers dragen geen uniform. Het toezicht is gericht op de veiligheid van de aanwezige bewoners en zal ook voor de kinderen minder nadrukkelijk op het terrein zichtbaar zijn.

De voorziening heeft 12 woningen met plek voor 6 personen per woning en biedt op een speciale afdeling plaats aan 10 alleenstaande minderjarige vreemdelingen met ieder een eigen kamer.

Contactgegevens

Postadres

Postbus 111
3769 ZJ Soesterberg
Tel. 088 072 01 00 (Algemeen nummer)

Bezoekadres

Richelleweg 13
3769 AZ Soesterberg

Servicebalie

Bij de servicebalie kunt u terecht met vragen of verzoeken met betrekking op een ingeslotene waar u een persoonlijke of zakelijke relatie mee heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verzoek om in contact te komen met de ingeslotene, om een vraag of een ingeslotene een huwelijk of begrafenis mag bijwonen of om een verzoek een bezoek te brengen buiten de reguliere bezoekuren. De servicebalie is bereikbaar via de mail, servicebalie.zeist@dji.minjus.nl.

Service desk

You can apply to the service desk if you have questions or requests that relate to a detainee with whom you have a personal or professional relationship. This may for example concern a request for contact with the detainee, a request for allowing a detainee to attend a marriage or funeral or a request for a visit outside of the regular visiting hours. The service desk is only accessible by email: servicebalie.zeist@dji.minjus.nl

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen bij het e-mailadres, servicebalie.zeist@dji.minjus.nl.

Bezoektijden

Bezoek is dagelijks mogelijk tussen 09.00 uur tot 16.30 uur, behalve op dinsdag en donderdag. Op deze dagen is er bezoek mogelijk van 09.00 uur tot 11.30 uur. Wilt u een afspraak maken? Dan kunt u bellen naar het telefoonnummer 0880720142 of 20100 optie 1.

Bewoners kunnen ook zelf afspraken maken.

Het bezoek mag per keer bestaan uit maximaal drie volwassenen en twee kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen boven de 12 jaar worden gerekend als een 'volwassene', aangezien zij een volledige zitplaats bezetten. Het is niet toegestaan tijdens het bezoekuur bezoekers te wisselen (dus mensen te laten vertrekken en andere voor hen in de plaats weer binnen te laten).

Post voor ingeslotenen

Post voor een ingeslotene kan gestuurd worden naar ons adres (zie bovenaan deze pagina). Op het poststuk dient u aan te geven voor wie het poststuk bestemd is. Vermeld naast achternaam en voorletters ook, indien bekend, het detentienummer of de geboortedatum van de ingeslotene.
Tevens wordt u verzocht om de afzender (inclusief adres) op het poststuk te vermelden. Wanneer de ingeslotene niet meer in het detentiecentrum verblijft, wordt het poststuk retour gezonden.

Geld overmaken

Het is alleen mogelijk om geld over te maken op de ‘rekening courant' van een ingeslotene.

Geld overschrijven

Het is ook mogelijk geld via de bank over te maken. Dit zijn de rekeninggegevens:
Bank: ING
Rekeningnummer: NL85INGB0705004481
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 3325/Detentiect Zeist
Plaats: Den Haag
o.v.v.: Naam en detentie-/ v-nummer van de ingeslotene
Vanuit het buitenland: BIC code: INGBNL2A

Let op! Het kan soms wel twee tot drie weken duren voordat het gestorte geld op de rekening courant van de ingeslotene staat.

Geld storten bij de bank

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en de naam van de gedetineerde.