Back to Basic - Dialoog COR en Hoofddirectie DJI

Op 27 juli 2017 heeft de Centrale Ondernemingsraad (COR DJI) de dialoogbrief ‘Back to Basic’ naar de Hoofddirectie Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gestuurd. In deze brief vraagt de COR DJI aandacht voor fundamentele knelpunten binnen de DJI-organisatie die direct de uitvoering (orde, rust en veiligheid ) en daarmee de werkvloer binnen DJI raken. Om de knelpunten direct en voortvarend op te lossen doet de COR DJI een handreiking aan de Hoofddirectie DJI in de vorm van een dialoog.

De kern van de dialoog bestaat uit vier knelpunten:

 • Geweld tegen DJI-personeel met een dalend justitiabelenbestand toch extreemtoegenomen
 • Medewerkers voelen zich niet serieus genomen en gesteund
 • Netto personele inzetbaarheid en kostprijsfinanciering zijn niet op orde
 • Werkklimaat en leefklimaat zijn niet in balans.

Prioriteiten op korte termijn

Daarnaast wil de COR DJI op korte termijn een aantal concrete verbeteringen zien binnen de DJI-organisatie, dit betreft buiten de eerder genoemde knelpunten, de volgende prioriteiten:

 1. Ad hoc (hier en nu) bedrijfs- en beleidsvoering in plaats van langetermijnvisie
 2. Voldoende personeel voor uitvoering vakmanschap
 3. Verlaging ziekteverzuim door aanpak oorzaken
 4. Bestuursmodel met passende sturingsinstrumenten
 5. Samenhangende capaciteits-, plaatsings-, selectie- en overplaatsingsbeleid van gedetineerden
 6. Geen schade meer aan de DJI-medewerkers en haar organisatie
 7. Beperking pilots en proeftuinen door als DJI-organisatie samenhangende en gezamenlijke keuzes te maken

Inmiddels zijn er drie dialoogsessies met de Hoofddirectie DJI geweest. De onderwerpen die daarbij aan bod zijn gekomen betroffen voornamelijk de vier genoemde knelpunten, de andere prioriteiten zullen de komende periode onderwerp van gesprek zijn. De gesprekken zijn positief te noemen en lijken een stap in de goede richting en bieden houvast om te komen tot noodzakelijke structurele oplossingen.

Via onderstaande links kunnen de dialoogbrief van de COR DJI en de reactie hierop van de Hoofddirectie DJI worden gedownload: