Rapport Inspectie over brand DC Rotterdam

De inspectie Veiligheid en Justitie heeft het onderzoeksrapport ‘Brand detentiecentrum Rotterdam’ gepubliceerd. Dit rapport is opgemaakt na een onderzoek naar de celbrand in DC Rotterdam van 25 mei 2016. De staatssecretaris heeft op het rapport gereageerd.

In september 2016 is de inspectie het onderzoek gestart met de volgende onderzoeksvraag: Hoe verliep de aanpak van de brand, de ontruiming en de nazorg aan de vreemdelingen (in de nasleep van de brand) en zijn daarbij de geldende procedures gevolgd? De inspectie concludeert dat zowel de bedrijfshulpverleners als de brandweer kordaat en effectief hebben gehandeld. De brand was snel onder controle en er vielen geen slachtoffers. Een aandachtspunt is de informatie-uitwisseling tussen de bhv-organisatie en de hulpverleningsdiensten. Daarnaast constateert de inspectie dat er te weinig aandacht is geweest voor de nazorg aan de ingeslotenen en dat met betrekking tot de visitatie van in afzondering geplaatste vreemdelingen geen afweging heeft plaats gevonden of met een lichter middel kon worden volstaan.

Aanpak verbeterpunten

Inmiddels is besloten dat DJI gebruik gaat maken van de werkmethode ‘Geen nood bij brand!’ Processen en maatregelen (zoals van alarmering tot en met ontruimen, evacueren en nazorg) worden gezamenlijk met de brandweer nog eens doorlopen. Om in het gemis van nazorg te voorzien is in DCR inmiddels een opvang- en nazorgteam ingesteld. Voor wat betreft de visitatie; het toepassen van visitatie is in vreemdelingenbewaring in beginsel niet aan de orde, tenzij daar zwaarwegende redenen aan ten grondslag liggen. Deze aanpak is een element in een breder streven om drang en dwang terug te dringen. In dit kader heeft detentiecentrum Rotterdam met het voltallig personeel recentelijk uitgebreid stilgestaan bij gewenste houding en gedrag, de-escalerend optreden en een respectvolle bejegeningsstijl.

De bevindingen van de inspectie maken duidelijk dat, ondanks alle aandacht op verschillende niveaus binnen de organisatie, dit onderwerp continu aandacht verdient. In alle detentiecentra zal er specifiek aandacht aan besteed worden dat, binnen de bredere aanpak die gericht is op het terugdringen van drang en dwang, de regels omtrent visitatie nageleefd worden.

Klik hier voor het onderzoeksrapport.

Klik hier voor de beleidsreactie.