Landelijke re-integratiedag

Landelijke re-integratiedag

Op 8 maart 2016 organiseert het project re-integratie van (ex-) gedetineerden de Landelijke re-integratiecentrum dag in Nieuwersluis. De Re-integratie Centra (RIC) zijn een initiatief ontstaan vanuit de praktijk. Het RIC is een multifunctionele ruimte waar gedetineerden zelfstandig naar toe kunnen en kunnen werken aan hun re-integratie.

Re-integratie en nazorg

Vaak kennen gedetineerden al een leven vol problemen voordat zij met Justitie in aanraking komen. Om de kans te verkleinen dat gedetineerden na hun vrijlating weer in oude fouten vervallen, faciliteert het Gevangeniswezen hen -samen met gemeenten en ketenpartners- bij een goede terugkeer naar de maatschappij. Ongeveer 30.000 keer per jaar keren burgers na verblijf in detentie terug in de samenleving. Velen van hen hebben één of meer problemen die een risico vormen voor recidive. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ontbreken van een inkomen of onderdak, soms in combinatie met psychiatrische problemen of schulden. Ook komt het regelmatig voor dat (ex-) gedetineerden niet beschikken over een geldig identiteitsbewijs.

Basisvoorwaarden op orde

Het is belangrijk dat voor (ex-)gedetineerden, terugkerend naar de Nederlandse samenleving, de basisvoorwaarden (geldig ID-bewijs, werk & inkomen, huisvesting, inzicht in schulden en realiseren en/of continueren van zorg) voor re-integratie bij ontslag uit detentie zijn gerealiseerd. De ervaring leert dat investeren in deze basisvoorwaarden voor re-integratie de kans op criminaliteit vermindert, overlast in gemeenten voorkomt en daarmee bijdraagt aan de recidivereductie. De faciliteiten van het RIC richten zich op het op orde brengen van de basisvoorwaarden.

Re-integratiecentrum

Alle penitentiaire inrichtingen hebben een re-integratiecentrum. Het RIC is een ruimte in de penitentiaire inrichting waar gedetineerden –met ondersteuning van vrijwilligers en DJI medewerkers- terecht kunnen om zelf te werken aan de basisvoorwaarden van hun re-integratie. De gedetineerde kan bijvoorbeeld contact zoeken met ketenpartners. Voor een ketenpartner is het via een RIC gemakkelijker om contact te leggen met de gedetineerde burger. In het centrum wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde ten behoeve van hun re-integratie. Gedetineerden die dat niet kunnen, worden door de medewerkers en/of vrijwilligers ondersteund.

Samenwerken

Zonder een goede samenwerking tussen DJI, gemeenten en ketenpartners (zoals GGZ, onderwijsinstellingen, vrijwilligers, UWV, Reclassering) is een succesvolle terugkeer van de gedetineerde in de samenleving onmogelijk. Alle partijen stemmen activiteiten voor, tijdens en na detentie zo goed mogelijk op elkaar af.

Landelijke RIC dag

Tijdens de Landelijke RIC dag zijn alle partijen die te maken hebben met re-integratie bij elkaar om elkaar te informeren en te inspireren. Een aantal ketenpartners geeft een college zoals, Stichting Taal voor het Leven, CJIB en zorgverzekeringslijn.nl, Dienst Werk en Inkomen (DWI) en Prison Gate Office. Verder zijn er netwerktafels waar partijen met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen zoals: ID-bewijs, huisvesting, vrijwilligers, buiten RIC, werk & inkomen, schulden. Allemaal zaken die te maken hebben met re-integratie en waar een gedetineerden dus aan kan werken in het RIC.