Coronavirus

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) trof maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Die maatregelen hebben als doel het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting maximaal te beperken. Een besmetting in een justitiële inrichting van DJI heeft grote gevolgen voor personeel en justitiabelen. Hen beschermen staat daarom voorop. De maatregelen gingen in op 14 maart 2020 en duren in ieder geval tot en met 31 maart 2020.

Gevolgen voor bezoekers

Het risico van verspreiding van het coronavirus moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom is het vanaf 14 maart 2020 voor justitiabelen niet meer mogelijk om bezoekers te ontvangen in justitiële inrichtingen. We begrijpen heel goed dat die maatregel grote impact heeft op justitiabelen en hun bezoekers. Jongeren in een justitiële jeugdinrichting mogen nog wel bezoek ontvangen van hun ouders of wettelijk verzorgers.

Wat betekent dit voor advocaten?

Bezoek dat noodzakelijk is in het kader van de rechtsgang, zoals bezoek van een advocaat, en welk bezoek niet met bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen kan plaatsvinden, kan doorgaan. Bent u advocaat en wilt u uw cliënt in de justitiële inrichting ontmoeten, dan moet u hiervoor tot en met 31 maart 2020 vooraf een afspraak maken. U kunt bellen met het algemene nummer van de justitiële inrichting waar uw cliënt verblijft. U vindt de telefoonnummers van onze justitiële inrichtingen op www.dji.nl. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een bezoekafspraak met uw cliënt wilt plannen.

Hieronder vindt u veelgestelde vragen met antwoorden over de maatregelen die onze organisatie heeft genomen in verband met het coronavirus.

Veelgestelde vragen coronavirus

 • DJI treft maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen hebben als doel het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting te beperken. Een besmetting in een inrichting van DJI heeft grote gevolgen voor personeel en justitiabelen. Hen beschermen staat daarom voorop. De maatregelen gingen in op 14 maart 2020 en duren in ieder geval tot en met 31 maart 2020.

 • Alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn vanaf dinsdag 17 maart 2020 tot en met 31 maart 2020 dicht, behalve voor urgente zaken. Waar mogelijk zullen de urgente zaken plaatsvinden met gebruikmaking van een telefonische of videoverbinding. Als het toch noodzakelijk is dat mensen fysiek aanwezig zijn in de rechtszaal, worden daar passende maatregelen voor getroffen.

 • Voertuigen van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) worden vaker gereinigd. Medewerkers hebben beschermende middelen bij zich en er is desinfecterende gel aanwezig in de voertuigen. Dit is volgens het protocol van DJI. Justitiabelen die vervoerd moeten worden naar het ziekenhuis en waarvan het vermoeden bestaat dat ze besmet zijn met het coronavirus, worden voor de zekerheid vervoerd door een ambulance. DV&O rijdt dan desgewenst mee. Als bij de opname van een justitiabele ziekenhuisbewaking noodzakelijk is, dan wordt er door de DV&O gehandeld volgens het protocol van het ziekenhuis. Is het vervoer/de begeleiding al begonnen en vertoont de justitiabele toch verkoudheidsklachten, dan dragen de medewerkers van DV&O beschermende middelen.

 • Nee, verloven van justitiabelen in de justitiële inrichtingen worden opgeschort. DJI begrijpt goed dat de genomen maatregelen voor teleurstelling kunnen zorgen, maar hiermee hoopt DJI de impact van het coronavirus op de organisatie te beperken.

 • Daar wordt per inrichting maatwerk op geleverd. Er zijn verschillende initiatieven zoals: bellen via een tablet met het thuisfront, extra luchttijd, aangepaste werk en sport mogelijkheden en personeel dat extra spellen/DVD’s/boeken en puzzels heeft meegenomen.

 • Op dit moment wordt in de meeste Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) gewerkt door gedetineerden. De werkzalen zijn open. Er wordt nu in kleinere groepjes gewerkt. Het aantal gedetineerden is aangepast om de voorgeschreven afstand van 1,5 meter te kunnen handhaven. Met arbeid kunnen we verblijf buiten de cel aanbieden dat de detentie enigszins verlicht. Tevens helpt aan het werk blijven om verveling te voorkomen. Daarnaast levert de arbeid diensten aan andere inrichtingen zoals de gedetineerdenwinkel, de wasserijen en de schoonmaak. DJI blijft arbeid zo veel mogelijk voortzetten zolang dat verantwoord is.

 • In alle justitiële inrichtingen wordt de nieuwe instroom van justitiabelen beperkt om besmetting te voorkomen. Inrichtingen roepen in de aangegeven periode geen mensen meer op voor het uitzitten van hun straf. Het gaat hier om mensen die zijn veroordeeld voor vergrijpen met een relatief korte straf (minder dan drie maanden). Zij kunnen doorgaans hun vonnis in vrijheid afwachten en worden later opgeroepen om hun straf uit te zitten.

 • Justitiabelen met verkoudheidsklachten, hoesten of kortademigheid en boven de 38 graden Celsius koorts worden uit voorzorg geïsoleerd op een eenpersoonscel, wat gelijk staat aan thuisisolatie voor andere Nederlanders.

 • Door isolatie wordt voorkomen dat anderen besmet raken. Afhankelijk van de ernst van de klachten, vindt isolatie op cel of in een ziekenhuis plaats zolang de justitiabele besmettelijk is. Als een justitiabele wordt geïsoleerd op cel in verband met het coronavirus, wordt het contact met andere personen tot een minimum beperkt. De justitiabele gebruikt eigen eet- en drinkgerei, tandenborstel en handdoek en deelt geen wastafel/douche met andere mensen.

 • Conform de richtlijnen van het RIVM worden verreweg de meeste mensen, dus ook justitiabelen, niet getest op het coronavirus. Een justitiabele met coronagerelateerde klachten wordt volgens protocol geïsoleerd op cel. Dat staat gelijk aan thuisisolatie voor andere Nederlanders. Alleen mensen uit kwetsbare groepen die (naar medisch oordeel) meer risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste vervolgbehandeling essentieel is om te weten of ze het coronavirus hebben, worden getest.

 • Een justitiabele met klachten als hoesten en koorts, die op indicatie van een arts getest wordt op het coronavirus, wordt conform het corona-protocol preventief in isolatie geplaatst. Als blijkt dat de justitiabele het coronavirus heeft, blijft deze in isolatie totdat hij/zij 24-uur klachtenvrij is. Afhankelijk van de ernst van de klachten, vindt isolatie op cel of in een ziekenhuis plaats zolang de justitiabele besmettelijk is. Er wordt onderzocht met wie bij DJI de justitiabelen in aanraking is geweest en er worden voorzorgsmaatregelen (zoals monitoring en preventief in isolatie plaatsen) getroffen.

 • Als een justitiabele met klachten passend bij een coronavirusinfectie (kortademigheid, hoesten en koorts) wordt geïsoleerd, dan wordt (in geval van een tweepersooncel) de celgenoot zonder klachten op een andere cel geplaatst. Zo lang de celgenoot geen klachten heeft, hoeft de celgenoot niet geïsoleerd te worden.

 • Als een justitiabele met klachten passend bij een coronavirusinfectie (kortademigheid, hoesten en koorts) wordt geïsoleerd, dan wordt (in geval van een tweepersoonscel) de celgenoot zonder klachten op een andere cel geplaatst. Zo lang de celgenoot geen klachten heeft, hoeft de celgenoot niet geïsoleerd te worden. Voor de overige justitiabelen gelden de RIVM richtlijnen, waarbij mensen wordt aangeraden minimaal 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar te houden om zichzelf en anderen te beschermen tegen infectie met het coronavirus.

 • DJI-medewerkers hebben een belangrijke maatschappelijke taak die niet kan wegvallen. Zij vallen daarom onder de cruciale beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Medewerkers die vallen onder de cruciale beroepsgroepen kunnen gebruikmaken van de kinderopvang op scholen, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiend en veilig te houden.

 • De maatregelen hebben gevolgen voor mensen die willen gaan solliciteren of die in het sollicitatieproces zitten. Zie de pagina ' Werken bij DJI' voor meer informatie.

 • De directeur is verantwoordelijk voor de orde en de veiligheid in de inrichting. Het meenemen of gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, handschoenen, schorten is over het algemeen niet toegestaan in de inrichtingen van DJI. Dit is ter voorkoming van onrust onder ingeslotenen en medewerkers. Bezoek wordt geadviseerd om de aanwijzingen van het RIVM te volgen, te weten: neem de afstand van 1,5 meter in acht en zorg voor het goed wassen van de handen. Die aanwijzing geldt voor zowel bezoek als voor medewerkers met uitzondering van medewerkers van de medische dienst.

 • Het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) is een low care zorgvoorziening die 24 uur per dag lichamelijke zorg biedt aan justitiabelen. Het gaat daarbij om zorg die niet in de justitiële inrichtingen kan worden geboden. Het JCvSZ is onderdeel van Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Bekijk de video voor meer informatie.

 • De arts van de justitiële inrichting waar de justitiabele verblijft, beoordeelt welke zorg een justitiable met corona-klachten nodig heeft. Als een justitiabele niet hoeft te worden opgenomen in een regulier ziekenhuis, maar wel 24-uurs zorg moet krijgen (bijvoorbeeld omdat iemand om de zoveel uur gecontroleerd moet worden), dan gaat een justitiabele met corona-klachten naar het JCvSZ. Als de situatie verandert en de justitiabele heeft ziekenhuiszorg nodig, dan gaat hij/zij daarvoor naar een ziekenhuis. Zodra die ziekenhuiszorg niet meer nodig is, gaat de justitiabele terug naar het JCvSZ voor nazorg. Op het moment dat een justitiabele geen 24-uurs zorg meer nodig heeft, wordt hij in principe weer teruggebracht naar de justitiële inrichting waar hij vandaan kwam.