Humanistische geestelijke verzorging

'Een mens in detentie blijft altijd en in de eerste plaats een mens'

Zingeving

Mensen willen dat hun leven betekenis heeft. Zij zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om gebeurtenissen in hun leven zin te geven. Deze zoektocht naar zin uit zich vaak in een verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid, maar ook naar gemeenschap en geborgenheid. Zingeving krijgt in detentie een andere lading. Het verlies van vrijheid, de verbroken contacten met de buitenwereld en ingewikkelde levensgeschiedenissen maken dat er grote behoefte is aan geestelijke begeleiding.

Organisatie

De humanistisch geestelijk verzorgers zijn er voor alle ingeslotenen die behoefte hebben aan niet-godsdienstige geestelijke verzorging. Zij werken ook in opdracht van het Humanistisch Verbond en zijn opgeleid aan de Universiteit van Humanistiek. In alle DJI-inrichtingen (gevangenissen, jeugdinrichtingen, TBS-klinieken en vreemdelingenbewaring) is een humanist aanwezig. Naast individuele gesprekken en groepsgesprekken houden zij iedere week een bezinningsbijeenkomst. De humanisten werken nauw samen met vrijwilligers van Humanitas.

Humanistische insteek

Eén van de uitgangspunten van de humanistische geestelijke verzorging is dat een mens meer is dan alleen zijn daden. Humanisten denken dat elk mens in staat is om naar zijn eigen gedrag te kijken en in de toekomst andere keuzes te maken. Er is dus altijd een mogelijkheid tot verandering, hoe klein deze ook mag zijn. Dit uitgangspunt opent voor de ingeslotene de mogelijkheid om verantwoordelijkheid op zich te nemen; voor zichzelf en ten opzichte van anderen. De humanisten bieden hen de mogelijkheid om in vertrouwelijkheid en in een sfeer van openheid en respect tot zichzelf te komen en over hun eigen situatie na te denken. Ook wanneer dit niet mogelijk lijkt, zullen de humanisten de ingeslotenen blijven ondersteunen bij hun geestelijke nood en in hun zoektocht naar zin en oriëntatie op de toekomst. De humanistische waarden waardoor zij zich laten leiden zijn: vrijheid, zelfbeschikking, menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid.

Enkele citaten van gedetineerden

De humanist in mijn inrichting zette me in het juiste spoor. Ik leerde beter naar mijzelf kijken.’

‘Ik heb veel aan de bijeenkomsten van de humanist. Het is gezellig, zeker, maar ook wordt er gesproken over belangrijke dingen in het leven.’

‘De humanist in mijn inrichting is me al die tijd trouw blijven bezoeken. Dat heeft voor mij heel veel betekend, om niet in de steek gelaten te worden.’