Protestantse geestelijke verzorging

'Voor God ben je waardevol'

De missie

Ook gevangenen geloven en zijn op zoek naar wat hun leven de moeite waard maakt. Het protestantse justitiepastoraat werkt vanuit de overtuiging dat ingeslotenen ondanks de muren deel blijven uitmaken van de (geloofs-)gemeenschap en dat zij tijdens hun verblijf in de inrichting van justitie recht hebben op het kunnen beleven van hun geloof en het leren omgaan met zingevingsvragen, aandacht voor hun persoon en het krijgen van perspectief. Door de uitoefening van pastorale en hulp en praktische (diaconale) zorg en advisering van de inrichting proberen de zestig justitiepredikanten bij te dragen aan een humane detentie.

Geen mens is afgeschreven

Als een mens in een penitentiaire inrichting wordt opgesloten, lijkt het leven tot stilstand te komen. Tegelijk gebeurt er veel met hem of haar. Er is vaak verdriet, pijn en er zijn zorgen over hoe het verder moet. In die onzekerheid, angst en verwarring willen de protestantse geestelijk verzorgers gesprekspartner zijn. Zij werken vanuit de overtuiging dat een gedetineerde zijn last niet alleen hoeft te dragen en dat geen mens is afgeschreven. Zeker niet voor God. Naast hun werk in de inrichting kijken zij over de grenzen van de detentie heen door te verwijzen naar nazorginstanties of kerken die zich onder andere richten op de opvang van ex-gedetineerden.

Relatie van vertrouwen

Justitiepredikanten hebben binnen de muren met veel ingeslotenen contact. Dit is op zichzelf opmerkelijk, want veel ingeslotenen hebben in niets en niemand meer enig vertrouwen. Het justitiepastoraat begeleidt hen in individuele gesprekken, groepsgesprekken en in kerkdiensten. Justitiepredikanten gaan met gedetineerden een relatie van vertrouwen aan. In het pastoraat gaat het om de verwerking van het verleden en om oriëntatie op de toekomst. In de praktijk komt daardoor vanzelf de hoop op een menswaardig bestaan na detentie en een moreel aanvaardbare bijdrage aan de samenleving naar voren. Die hoop is verbonden met het verlangen sociaal en maatschappelijk aanvaardbare bindingen aan te gaan, waarin afglijden naar criminaliteit ontmoedigd wordt en wegen naar een aanvaardbare levenswijze worden geopend.

Perspectief

Het protestants justitiepastoraat ontmoet mensen in hun vragen over verleden en toekomst. Ze zijn aanwezig om hun vertrouwen in zichzelf te vergroten, zodat ze sterker naar buiten gaan dan toen zij de inrichting in kwamen. Het christelijk geloof geeft immers hoop en biedt perspectief op vrijheid die verder gaat dan de vrijheid van detentie. Het justitiepastoraat kan in de oriëntatie op de binnenkant van het bestaan en op de ontplooiing van het leven een belangrijke bijdrage leveren om te komen tot een nieuwe levensweg. Het kan belangrijk voorbereidend werk doen in de nazorg van ex-gedetineerden. Ondersteuning van het justitiepastoraat door vrijwilligers en kerken is van essentieel belang en draagt bij aan motivatie en binding.

In samenhang

Tot de inhoudelijke identiteit van het protestants justitiepastoraat behoort dat het wordt vormgegeven vanuit de gemeenschap van de kerken en dat deze verbinding ook expliciet wordt gezocht. In dit verband behoren de projecten Kerken met Stip, Lectuurvoorziening, Migrantenplatform, vrijwilligersinzet via nazorgorganisaties, gedetineerdenagenda, bijbelprojecten, Centrum Justitiepastoraat, tot de essentie van het justitiepastoraat.

Zending

Het protestantse justitiepastoraat verricht zijn taak in opdracht van meerdere protestantse kerken; de Interkerkelijke Commissie voor het Justitiepastoraat is voor deze kerken de zendende instantie.