Processen en organisatie

Op deze webpagina worden de werkzaamheden van de zeven processen van Divisie Individuele Zaken (DIZ) toegelicht.

DIZ Contact Center

Het Contact Center is het centrale aanspreekpunt van Divisie Individuele Zaken. De medewerkers streven ernaar om uw vragen op professionele wijze in een keer af te handelen.

Eerste plaatsing

DIZ Eerste plaatsing zorgt voor een snelle en juiste plaatsing van een justitiabele in een inrichting. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanuit een politiecel naar een huis van bewaring. De verzoeken komen meestal binnen via het Openbaar Ministerie. De selectiefunctionaris van Eerste plaatsing beoordeelt de aanvraag en zoekt een geschikte plaats voor de justitiabele.

Doorplaatsingen

DIZ Doorplaatsingen beslist over de overplaatsing van een justitiabele. Dit kan een overplaatsing zijn van de ene afdeling naar de andere binnen de inrichting waar de justitiabele verblijft. Het kan ook een overplaatsing zijn naar een andere inrichting. De volgende personen/instanties kunnen een verzoek tot doorplaatsing indienen: de justitiabele zelf, zijn wettelijke vertegenwoordiger (advocaat) of de inrichting waar de justitiabele verblijft. De selectiefunctionaris Doorplaatsing beslist of het verzoek wordt gehonoreerd of afgewezen.

Als ‘plaatsing in een instelling voor klinische zorg’ is opgelegd, dan plaatst de selectiefunctionaris de justitiabele in een passende inrichting of instelling.

Verblijf buiten de inrichting

DIZ Verblijf buiten de inrichting beslist over de verlofaanvragen van gedetineerden, tbs-gestelden en pij’ers. Deze justitiabelen kunnen verlof krijgen in voorbereiding op hun terugkeer naar de maatschappij.

Voor tbs’ers en levenslanggestraften beslist DIZ op basis van een uitgebracht onafhankelijk advies van:

het Adviescollege verloftoetsing tbs (adviseert over verlofaanvragen van tbs’ers);

het Adviescollege levenslang gestraften (adviseert of een levenslang gestrafte na 25 jaar in aanmerking kan komen voor re-integratieactiviteiten).

Bezwaar en Beroep

DIZ Bezwaar en Beroep behandelt de bezwaarschriften die justitiabelen instellen tegen beslissingen over een plaatsing, een overplaatsing of de verlening van vrijheden. Bij een bezwaar toetst de selectiefunctionaris of heroverweging van de eerder genomen beslissing aan de orde is. Een beroep wordt getoetst door de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Voor de behandeling van het beroep stelt de selectiefunctionaris een verweer op.

Verlengingen

DIZ Verlengingen bewaakt voor het Openbaar Ministerie (OM) de termijnen van tbs- en pij- maatregelen. DIZ geeft aan wanneer een maatregel moet worden verlengd. De rechter beslist of de maatregel wordt verlengd.

Internationale overdracht strafvonnissen (IOS)

DIZ IOS geeft uitvoering aan de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (Wets) en de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Wots). De Wets regelt de overname of overdracht van strafvonnissen binnen Europa op grond van een Europees Kaderbesluit. De Wots regelt overname of overdracht van strafvonnissen op grond van (andere) verdragen.