Processen DIZ

Op deze webpagina worden de werkzaamheden van de zeven processen van de Divisie Individuele Zaken (DIZ) uitgelegd.

DIZ Contact center

Het Contact center is het centrale aanspreekpunt voor al uw vragen aan de Divisie Individuele Zaken. Het Contact Center streeft er naar om klantcontacten op een professionele wijze in een keer af te handelen.

Eerste plaatsing

De afdeling Eerste plaatsing zorgt voor een snelle en juiste plaatsing van een justitiabele in een inrichting. De betreffende persoon komt bijvoorbeeld uit een politiecel en wordt in een huis van bewaring geplaatst. De verzoeken komen meestal via het Openbaar Ministerie binnen. De selectiefunctionaris van Eerste plaatsing beoordeelt de aanvraag en zoekt een geschikte plaats voor de justitiabele.

Doorplaatsingen

De afdeling Doorplaatsingen beslist over de overplaatsing van een justitiabele naar een andere afdeling binnen de inrichting waar hij verblijft, of van de inrichting waar hij verblijft naar een andere inrichting. Overplaatsing kan worden verzocht door de justitiabele, zijn advocaat of de inrichting van verblijf in het kader van het detentie- of behandeltraject van de justitiabele. Naar aanleiding van het overplaatsingsverzoek kan de selectiefunctionaris beslissen de justitiabele in een andere inrichting of op een andere afdeling te plaatsen, of het verzoek af te wijzen.

Indien een maatregel of een voorwaardelijke sanctie met als voorwaarde plaatsing in een instelling voor klinische zorg is opgelegd, plaatst de selectiefunctionaris de justitiabele in een passende inrichting of instelling.

Verblijf buiten de inrichting

De afdeling Verblijf buiten de inrichting beslist over verlofaanvragen van gedetineerden, tbs-gestelden en pij-ers. Een justitiabele kan tijdens de tenuitvoerlegging van zijn gevangenisstraf, tbs-maatregel of pij-maatregel, verlof krijgen om zijn terugkeer in de maatschappij voor te bereiden.

Over verlofaanvragen voor tbs-gestelden wordt onafhankelijk advies uitgebracht door het Adviescollege Verloftoetsing tbs.

Over levenslang gestraften adviseert het Adviescollege levenslang gestraften. Het advies gaat over de vraag, of een justitiabele die tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld, na 25 jaar in aanmerking kan komen voor re-integratieactiviteiten met het oog op mogelijke terugkeer in de maatschappij. Verlof kan daar bij horen.

Bezwaar en Beroep

De afdeling Bezwaar en Beroep behandelt de bezwaren en beroepen die justitiabelen instellen tegen beslissingen over een plaatsing, overplaatsing of verlening van vrijheden. Bij een bezwaar beziet de selectiefunctionaris of heroverweging van de eerder genomen beslissing aan de orde is. Een beroep wordt getoetst door de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Voor de behandeling van het beroep stelt de selectiefunctionaris een verweer op.

Verlengingen

De afdeling Verlengingen bewaakt de termijn voor het openbaar ministerie (OM), waarop tbs- en pij- maatregelen verlengd moeten worden. De rechter beslist of de maatregel verlengd wordt.

Internationale overdracht strafvonnissen (IOS)

De afdeling IOS geeft uitvoering aan de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (Wets) en de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Wots). De Wets regelt de overname of overdracht van strafvonnissen binnen Europa op grond van een Europees Kaderbesluit . De Wots regelt overname of overdracht van strafvonnissen op grond van (andere) Verdragen.