Samenwerking met ketenpartners

De gedetineerde is van de samenleving’, is een van de uitgangspunten van DJI. Iemand blijft een burger, ook al zit hij in detentie. Na vrijlating keert de gedetineerde burger terug naar de samenleving. DJI geeft daarbij ondersteuning, maar kan dat niet alleen. Daarom zoekt het gevangeniswezen nauwe samenwerking met betrokken partners, zoals gemeenten en reclassering.

Veiligheidshuizen

Sinds 2008 zijn er veiligheidshuizen actief. In een veiligheidshuis komen vertegenwoordigers van DJI, Openbaar Ministerie, gemeenten, reclassering, zorgorganisaties en woningbouwcorporaties op één fysieke locatie samen om intensief te werken aan het verminderen van de recidive onder veelplegers, jongeren, veroorzakers van huiselijk geweld en overlastveroorzakers.

Elke veiligheidspartner heeft er een eigen werkplek, voorzien van een pc waarop hij of zij kan inloggen in het systeem van de eigen organisatie. Zo is de benodigde informatie altijd bij de hand en zijn zaken snel en praktisch af te stemmen met een andere partner.

DJI werkt onder meer met deze ketenpartners:

Dienst Terugkeer en Vertrek

GGZ Nederland

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering

Nederlandse Orde van Advocaten

Openbaar Ministerie

Politie

Raad voor de Kinderbescherming

Reclassering Nederland

Stichting Verslavingsreclassering GGZ