Amsterdamse zedenzaak in de media

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Vandaag is in de media aandacht geweest voor de Amsterdamse zedenzaak Robert M.

De Tweede Kamer is door de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, per brief (zie hieronder) geïnformeerd over de gang van zaken. In de brief geeft de minister een toelichting op de zaak en gaat hij in op de maatregelen die DJI heeft getroffen.

 • Iemand die in een penitentiaire inrichting verblijft kan verzoeken een gesprek te voeren met een vertegenwoordiger van de media. Dit verzoek dient gericht te worden aan de directeur van de inrichting in welke de justitiabele op dat moment verblijft. De directeur van de inrichting kan toestemming geven voor het gesprek, voor zover dit zich verdraagt met de volgende belangen:

  1. de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting;
  2. de bescherming van de openbare orde en de goede zeden;
  3. de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen dan de gedetineerde;
  4. de voorkoming of opsporing van strafbare feiten.

  Voor meer informatie over rechten van justitiabelen m.b.t contact met de buitenwereld, verwijzen wij u naar de Penitentiaire beginselenwet.