Bijdrageregeling begeleiding (ex-)gedetineerden verlengd voor 2019

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

De bijdrageregeling ‘Begeleiden (ex-)gedetineerden voor Wonen en Werken’ is wederom met een jaar verlengd . Gemeenten kunnen voor 2019 een aanvraag indienen.

Verdelingsmechanisme

Net als in 2018 wordt een verdelingsmechanisme gehanteerd voor het bedrag dat overblijft als op grond van alle binnengekomen aanvragen niet het volledige budget wordt benut. Aanvragende gemeenten kunnen aangeven dat zij in aanmerking willen komen voor een hogere bijdrage dan zij op grond van de verdeelsleutel krijgen toebedeeld. Daarvoor gelden dezelfde regels als voor de reguliere bijdrage, voor bijvoorbeeld bestedingsdoelen, de verdeelsleutel, cofinanciering en verantwoording.

Surplusbedrag

De hoogte van de eventueel toe te kennen hogere bijdrage is afhankelijk van het surplus bedrag en het aantal gemeenten dat kiest voor een hogere bijdrage. De hoogte is daardoor niet op voorhand bekend.
Aanvragen kunnen tot 15 november worden ingediend. ESF-bureau Noord verwerkt wederom de aanvragen.

Visie gevangenisstraffen

De doelstellingen van de bijdrageregeling sluiten aan bij de recent gepresenteerde kabinetsvisie op gevangenisstraffen ‘Recht doen, kansen bieden’, waarin de samenwerking tussen DJI en verschillende netwerkpartners een belangrijke plaats inneemt. Een van die partners zijn gemeenten, die een grote rol hebben bij het op orde krijgen van re-integratie.