Duidelijkheid over sluitingen

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Deze week heeft de Tweede Kamer gestemd over de moties naar aanleiding van het besluit van het kabinet om vier inrichtingen (deels) te sluiten. De moties over de sluitingen zijn verworpen en hiermee heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met het kabinetsvoorstel.

Door dit politieke besluit hebben de vier betrokken inrichtingen duidelijkheid gekregen. Er is al jaren sprake van onrust over mogelijke sluitingen binnen DJI door een overschot aan cellen binnen het gevangeniswezen. Er is echter geen overschot aan personeel. Al het personeel dat momenteel werkzaam is binnen de vier te sluiten inrichtingen, is nodig bij andere inrichtingen om alle afdelingen veilig te laten draaien. DJI spant zich maximaal in om een passende plek te vinden voor alle medewerkers van de te sluiten inrichtingen.

Complexe operatie

De sluitingen treffen PI Zwaag, PI Haaglanden (locatie Zoetermeer), PI Almere en (deels) DC Zeist. Door het sluiten van deze inrichtingen moeten er in andere inrichtingen cellen gereed worden gemaakt en moet er personeel zijn om deze afdelingen te laten draaien. Dit is een complexe operatie waarbij medewerkers en gedetineerden naar andere plekken in het land moeten verhuizen. De gedetineerden van Almere en Zwaag worden verdeeld over verschillende inrichtingen. Een groot deel van de vreemdelingen uit DC Zeist gaat verhuizen naar DC Rotterdam. De gesloten gezinsvoorziening blijft achter in DC Zeist. In augustus zijn de laatste Noorse gedetineerden vertrokken uit Veenhuizen (Norgerhaven) waardoor er in Veenhuizen ook weer cellen en personeel beschikbaar zijn geworden. Ook is er capaciteit operationeel gemaakt in Zaanstad, Schiphol, Lelystad, Nieuwegein en Ter Apel.

Transitieplan verplaatsen gedetineerden en medewerkers

DJI heeft direct na bekendmaking van het kabinetsbesluit een transitieplan uitgewerkt voor het gefaseerd verplaatsen van gedetineerden en medewerkers. Dit plan wordt uitgevoerd in een periode van maximaal zes maanden. Dit betekent dat deze locaties voor het einde van dit jaar leeg moeten staan.

Passende functie binnen DJI

Er zijn vorig jaar stevige afspraken gemaakt met de vakbonden en de centrale ondernemingsraad van DJI, zodat bij een eventuele sluiting medewerkers die hun werkplek verliezen geplaatst worden op een passende functie in een andere inrichting. DJI heeft het huidige personeel hard nodig. Maar dan wel op een andere locatie. Dit vergt een grote mate van flexibiliteit van medewerkers die ergens anders moeten gaan werken. Ook ontvangende inrichtingen moeten veel regelen om alles gereed te maken en om nieuwe afdelingen in de lucht te krijgen. Om iedereen op een passende functie te kunnen plaatsen is door de vestigingsdirecteuren de afgelopen maanden in kaart gebracht hoeveel mensen werken op welke functies in de te sluiten inrichtingen. Bij de andere inrichtingen en diensten van DJI wordt door de directeuren geïnventariseerd welke opengevallen functies er al zijn en welke opengevallen functies kunnen worden verwacht. Er worden dan twee lijsten gemaakt. Een lijst met te plaatsen collega’s en een lijst met beschikbare functies. Zo nodig wordt de lijst met beschikbare functies nog aangevuld om voor iedereen een passende functie beschikbaar te hebben.

Planning

De plaatsingscommissie werkt hard om iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de nieuwe plaatsing. Het doel is om alle collega’s met de start van het nieuwe jaar te laten beginnen bij hun nieuwe werkplek.