Inspectierapport over zes locaties Gevangeniswezen

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Vandaag stuurde minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker een beleidsreactie naar de Tweede Kamer over het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid, getiteld “Uit Balans. Een onderzoek naar de kwaliteit van de taakuitvoering in zes locaties binnen het gevangeniswezen”.

Eind vorig jaar deed de Inspectie een onderzoek in zes inrichtingen van het gevangeniswezen: PI Arnhem, PI Krimpen aan den IJssel, PI Nieuwersluis, PI Sittard, PI Zwolle en JC Zaanstad. De Inspectie concludeert in haar rapport dat de kwaliteit van de taakuitvoering in deze inrichtingen onvoldoende is. De benodigde randvoorwaarden zoals voldoende opgeleid personeel, de interne veiligheid en de omgang met gedetineerden zijn onvoldoende gewaarborgd volgens de Inspectie. In dit verband heeft de Inspectie zes aanbevelingen gedaan om de gesignaleerde risico’s tegen te gaan.

Reactie directie DJI

De signalen die medewerkers hebben afgegeven aan de Inspectie nemen we uiteraard zeer serieus. De aandachtspunten hangen met elkaar samen en draaien vooral om de vraag of er voldoende personeel op de werkvloer is. Om die reden hebben we het afgelopen jaar al meerdere maatregelen genomen om de personele bezetting, en daarmee ook de interne veiligheid, te kunnen waarborgen. We zijn ons ervan bewust dat we de afgelopen jaren veel van de flexibiliteit van onze medewerkers hebben gevraagd. Dit heeft ook gezorgd voor onzekerheid onder het personeel.

Daarnaast zijn de doelgroepen waar medewerkers mee te maken hebben, de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Vaak is bij deze doelgroepen sprake van multiproblematiek. We investeren dan ook volop in het trainen en opleiden van onze medewerkers. Dit doen we onder andere met de landelijke uitrol van het Programma Vakmanschap. Er is meer personeel nodig, ook om onze medewerkers uit te kunnen roosteren om bijscholing te volgen. Daarom zijn we vorig jaar gestart met een grote landelijke wervingscampagne om nieuw personeel binnen te halen. Deze campagne heeft sinds 1 mei 2017 bijna 600 nieuwe medewerkers opgeleverd, en we gaan hier voorlopig mee verder om nog openstaande vacatures te vullen. Ondanks de grote inspanning op de werving van nieuw personeel hebben we te maken met de aantrekkende economie en de schaarste op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ook voor personele uitstroom bij DJI.

Eind vorig jaar hebben we een convenant afgesloten met de vakbonden. Hierin is baanzekerheid voor PIW’ers gegarandeerd voor de komende vier jaar. In het convenant zijn afspraken gemaakt die toezien op het verlagen van de werkdruk, het investeren in vakmanschap, het verhogen van de veiligheid en het verminderen van de baanonzekerheid.

Concreet leidt dit ertoe dat er in de komende 4 jaar 100 miljoen wordt geïnvesteerd in o.a. vakmanschap en bijscholing van personeel. Goed dat de Inspectie ziet dat DJI de goede weg is ingeslagen. We gaan intern verder aan de slag met de aanbevelingen van de Inspectie. Voor de zomer komt minister Dekker met zijn visie op de toekomst van het gevangeniswezen, inclusief een solide personeelsbeleid. "Ondanks de kritiek en gesignaleerde risico's uit het rapport ben ik trots op onze medewerkers en de professionele manier waarop ze hun werk uitvoeren. Ze werken met de moeilijkste doelgroepen uit de samenleving in soms heftige omstandigheden. Ik ben trots op hun vakmanschap en heb respect voor de wijze hoe ze zaken aanpakken op de werkvloer", aldus Annelore Roelofs, waarnemend hoofddirecteur DJI.