Minister Dekker stuurt eindrapport VIV JJ naar de Tweede Kamer

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Vandaag stuurt minister Dekker het eindrapport Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ) naar de Tweede Kamer. Het doel van deze verkenning was te kijken wat een jeugdige in de toekomst nodig heeft aan zorg en beveiliging tijdens de periode van vrijheidsbeneming. In het eindrapport staan de bevindingen en mogelijke vervolgstappen inclusief wet- en regelgeving. Over deze bevindingen en eventuele aanpassingen gaat de minister na het zomerreces in gesprek met de Tweede Kamer tijdens een breed debat.

Aanleiding VIV JJ

Het aantal jeugdigen dat in aanraking komt met het jeugdstrafrecht vertoont al enkele jaren een dalende trend. De bezetting in de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) is sterk aan het afnemen door een fors dalende instroom. Daarbij komt dat er sprake is van een toename in de diversiteit in behoeften van de jeugdigen in JJI’s. Deze ontwikkelingen maakten dat in 2015 zowel de Tweede Kamer als het veld een verandering van het huidige stelsel nodig achtte. In het rapport VIV JJ is een eerste aanzet gemaakt om te komen tot een toekomstig duurzaam stelsel voor vrijheidsbeneming van justitiële jeugdigen.

Klik hier voor meer info over VIV JJ.