Onderzoek naar sport als participatiemiddel

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

DJI werkt mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar sport als middel om mensen in een kwetsbare positie, zoals (ex-)gedetineerden, beter te laten participeren in de samenleving. Het project krijgt subsidie via de regeling Regionale Actie en Aandacht voor Kenniscirculatie (RAAK).

Belangrijkste onderzoeksvragen zijn hoe sport het beste kan worden ingezet om mensen weer actief te laten deelnemen aan de samenleving en welke partijen daarvoor nodig zijn. Een ander doel is het bevorderen van de deskundigheid van professionals die zich ermee bezighouden. Voor het project komen er 4 innovatiewerkplaatsen in de regio’s Utrecht en Zwolle. Daarbij worden ook de lokale PI’s betrokken. Onderzoekers en studenten gaan systematisch data verzamelen aan de hand van observaties en (groeps)interviews met deelnemers en professionals.

Werk via Sport

De Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht voeren het onderzoek uit samen met enkele partners uit de praktijk, waaronder DJI, het Leger des Heils, de stichting Life Goals en Reclassering Nederland. Gerko Brink, projectleider Werk via Sport bij DJI, neemt zitting in de stuurgroep. Werk via Sport bemiddelt tussen verenigingen en PI’s, zodat gedetineerden als vrijwilliger aan de slag kunnen bij sportverenigingen. Deze zetten zich in om de ex-gedetineerden aan een betaalde baan te helpen.