Update transitie als gevolg van sluiting vier inrichtingen

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft direct na bekendmaking van het kabinetsbesluit tot sluiting van vier locaties een transitieplan uitgewerkt voor het gefaseerd verplaatsen van personeel en gedetineerden.

Het is belangrijk dat medewerkers die hun functie verliezen door de sluitingen zo spoedig mogelijk zekerheid krijgen over hun nieuwe werkplek. Daarom heeft de plaatsingsadviescommissie (PLAC) voortvarend gewerkt aan het uitbrengen van een advies. Op basis daarvan heeft Monique Schippers, directeur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring gisteren de voorgenomen plaatsingsbesluiten verstuurt aan de betrokken medewerkers.

Passende functie binnen DJI

Alle betrokken medewerkers krijgen een passende functie bij een andere locatie van DJI. Iedereen behoudt dezelfde rechtspositie, maar krijgt wel een andere standplaats. Er zijn medewerkers nodig op de plekken waar de gedetineerden uit de te sluiten locaties naar toe worden gebracht. Zo nodig worden de betrokken medewerkers boven de formatie van de inrichting geplaatst. De “Van-Werk-Naar-Werk” voorzieningen voor bijvoorbeeld extra reistijd, extra reiskosten en salarisgarantie zijn van toepassing.

Plaatsingsadviescommissie (PLAC)

Er is een plaatsingsadviescommissie (PLAC) ingericht, met een onafhankelijke voorzitter en een afvaardiging van bonden, de Centrale Ondernemingsraad van DJI en de bestuurder. De PLAC onderzoekt op individueel niveau de plaatsing van de medewerker. In juli heeft de divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring een inventarisatie opgesteld van alle plekken waar medewerkers nodig zijn. In de zomer hebben alle betreffende medewerkers hun belangstelling voor een toekomstige locatie kenbaar kunnen maken. Op meerdere locaties zijn kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd, zodat medewerkers zich een goed beeld konden vormen van andere locaties.

Bij aanvang van de PLAC vielen 677 medewerkers onder het reorganisatiebereik. Na de afspiegeling in Zeist en de door- en uitstroom van personeel gedurende het PLAC-proces, is over 507 medewerkers een plaatsingsadvies uitgebracht. 259 medewerkers hebben op eigen verzoek hun voorkeur toegelicht in een gesprek met de PLAC. Deze gesprekken zijn in de periode september-november gehouden.

Uitgangspunten

In overleg met de vakbonden en centrale ondernemingsraad is afgesproken dat er bij het (ver)plaatsen van medewerkers rekening wordt gehouden met het volgende:

  • Uitgangspunt is plaatsing ‘horizontaal’ en zoveel mogelijk in de eigen functie.
  • Gestreefd wordt naar minimale reistijd.
  • Mens volgt werk.
  • Zoveel als mogelijk rekening houden met standplaatsvoorkeur betrokkene.
  • De persoonlijke omstandigheden van de medewerker.
  • Zo nodig wordt gebruik gemaakt van extraformatieve plaatsing.

Plaatsing op eerste of tweede voorkeur (85%)

De PLAC heeft inmiddels advies uitgebracht over de plaatsing van de medewerkers. Op basis hiervan heeft de divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring een voorgenomen besluit genomen over de plaatsing en deze aan de medewerkers kenbaar gemaakt. Circa 85% van de medewerkers is geplaatst op 1e of 2evoorkeur.

Medewerkers worden grotendeels geplaatst in inrichtingen waar ook gedetineerden naar toe zijn gegaan:

  • 170 medewerkers in JC Zaanstad
  • 60 medewerkers in PI Lelystad
  • 50 medewerkers in JC Schiphol
  • 35 medewerkers in PI Nieuwegein

Voor de kerst duidelijkheid over nieuwe werkplek

De medewerkers hebben na ontvangst van het voorgenomen plaatsingsbesluit de mogelijkheid om binnen 14 dagen hun bedenkingen kenbaar te maken. Deze bedenkingen zullen door de Divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring worden gewogen waarna er een definitief plaatsingsbesluit volgt. Voor de kerst weten medewerkers waar hun nieuwe werkplek is.