Reclassering, DJI en VNG maken gezamenlijke handreiking Bestuurlijk akkoord re-integratie

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

In juli dit jaar tekenden de Reclassering, DJI, VNG en minister Dekker het bestuurlijk akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie”. De hoofdlijnen uit het bestuurlijk akkoord zijn inmiddels door de partijen gezamenlijk uitgewerkt in een handreiking. Deze handreiking biedt richtlijnen voor de lokale invulling van het bestuurlijk akkoord.

Maatschappelijke opdracht: bestuurlijk akkoord en handreiking

De samenleving moet beschermd worden tegen criminaliteit. De gemeenten, de reclassering en het gevangeniswezen spelen daarin samen een sleutelrol. Samen willen ze voorkomen dat (ex-)gedetineerde burgers na detentie in herhaling vallen door hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de terugkeer naar de samenleving. Dat is één van de maatschappelijke opgaven. De handreiking is samen gemaakt en geeft handvatten voor de wijze waarop zij zich samen met de gedetineerde kunnen inspannen voor een succesvolle re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers en hoe daaraan regionaal en lokaal invulling kan worden gegeven.

De handreiking is een uitwerking van het bestuurlijk akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie’ dat sinds 1 juli 2019 van kracht is. Dat akkoord is de opvolger van het convenant uit 2014 ‘Richting aan re-integratie’. Nieuw is dat de drie reclasseringsorganisaties voor het eerst partij zijn in het akkoord waarin de nadruk nu ligt op de samenwerking tussen DJI, reclassering en gemeenten vanaf het begin van de detentie. Het akkoord is geheel in lijn gebracht met de visie van de minister voor Rechtsbescherming op effectieve gevangenisstraffen (‘Recht doen, kansen bieden’, juni 2018) die de re-integratie van (ex)-gedetineerde burgers een nieuwe impuls geeft. Daarom heeft de minister van Rechtsbescherming het akkoord op 1 juli 2019 mede ondertekend. Met de nieuwe term bestuurlijk akkoord geven de ondertekenaars aan dat hun samenwerking niet vrijblijvend is en dat zij elkaar mogen houden aan de gemaakte afspraken. De ex-justitiabele is zelf verantwoordelijk voor de eigen re-integratie, krijgt al tijdens detentie de kans daaraan te werken en krijgt daarbij zo nodig ondersteuning. Daarom heet dit bestuurlijk akkoord: ‘Kansen bieden voor re-integratie’.