Bezoek en verlof per 16 juni 2020 verder versoepeld

Vandaag kondigde minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de mogelijkheden voor bezoek en verlof bij DJI per 16 juni 2020 verder worden verruimd. De minister besloot hiertoe naar aanleiding van de positieve ervaringen met de proef met bezoek in drie gevangenissen en alle tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen. Justitiabelen en bezoekers hielden zich tijdens die proef aan de regels en waren blij dat zij elkaar weer konden ontmoeten.

Bezoek en verlof penitentiaire inrichtingen

Met ingang van 16 juni 2020 mogen justitiabelen in alle penitentiaire inrichtingen die de benodigde maatregelen hebben kunnen treffen om bezoek verantwoord toe te laten, gedurende maximaal één uur per week één bezoeker ontvangen. Ook mogen bezoekers per die datum één kind in de leeftijd tot en met 4 jaar meenemen. Het kind blijft tijdens het bezoek bij de bezoeker op schoot.
Tot en met 15 juni was alleen incidenteel verlof op humanitaire grond mogelijk. Met ingang van 16 juni kan ook incidenteel verlof op de overige gronden uit de 'Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting' worden verleend, bijvoorbeeld voor het afleggen van een examen. Uiteraard geldt dat een justitiabele aan de voorwaarden moet voldoen om daarvoor in aanmerking te komen.

Bezoek en verlof tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen

Het bezoek in de tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen wordt geleidelijk uitgebreid van één uur naar twee uur in de week. Bij de justitiële jeugdinrichtingen wordt het mogelijk dat ook anderen dan de ouders/wettelijk vertegenwoordigers op bezoek komen.

Het begeleid verlof wordt in de tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen geleidelijk uitgebreid. Waar dat mogelijk is, wordt ook onbegeleid verlof voor werk en school toegestaan.

In de rijksjustitiële jeugdinrichting De Hartelborgt worden de mogelijkheden voor bezoek en verlof nog niet verruimd in verband met besmettingen met het coronavirus onder medewerkers. Momenteel doet de GGD hier onderzoek naar. Als de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn, wordt bekeken of bezoek en verlof ook daar kan worden versoepeld.

Voorzorgsmaatregelen bezoek
Om het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden, mag er tijdens het bezoek in justitiële inrichtingen geen fysiek contact zijn en worden justitiabelen en bezoekers gescheiden door plexiglas. Bezoekers krijgen bij binnenkomst een gezondheidscheck. Door het beantwoorden van enkele vragen wordt getoetst worden op signalen die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus. Ook moet iedereen zich houden aan de RIVM-richtlijnen.

Overige coronamaatregelen blijven van kracht
De overige coronamaatregelen blijven ook na 16 juni van kracht. Dit betekent dat het fysiek bijwonen van rechtszittingen zoveel mogelijk beperkt blijft en de in- en uitstroom van justitiabelen in de penitentiaire inrichtingen zoveel mogelijk wordt beheerst. De ruimere mogelijkheden om digitaal contact te hebben, zoals via beeldbellen, blijven beschikbaar.

In de brief van minister Dekker aan de Tweede Kamer staat meer informatie over de verdere versoepeling van de coronamaatregelen bij DJI per 16 juni 2020.