DJI treft preventieve corona-maatregelen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) treft extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen hebben alle als doel het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting maximaal te beperken.

Een besmetting binnen een inrichting van DJI heeft grote gevolgen voor personeel en justitiabelen. Hen beschermen staat voorop. De maatregelen gaan per 14 maart 2020 in en duren in ieder geval tot 6 april 2020.

Maatregelen bezoek

Het bezoek aan justitiabelen in justitiële inrichtingen wordt opgeschort. Om het contact zoveel mogelijk te kunnen continueren worden er ruimere mogelijkheden voor telefonisch contact geboden en waar mogelijk via skype. Alleen bezoek dat noodzakelijk is in het kader van de rechtsgang, zoals een advocaat (en welke niet met bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen kan plaatsvinden) kan doorgaan. Jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting mogen nog wel bezoek ontvangen van hun ouders of wettelijk verzorgers.

Maatregelen vervoer

De rechtsgang moet zoveel als mogelijk gewaarborgd worden. Waar mogelijk wordt gefaciliteerd dat aan de zittingen via een beeldverbinding kan worden deel genomen, tenzij iets zich hiertegen verzet. Dan zoeken we uiteraard in goed overleg met ketenpartners naar adequate oplossingen.

Maatregelen verloven

Verloven van justitiabelen in de inrichtingen worden opgeschort.

DJI begrijpt goed dat de genomen maatregelen voor teleurstelling bij justitiabelen en bezoekers kunnen zorgen, maar hopen hiermee de impact van het coronavirus op onze organisatie te beperken.

Maatregelen nieuwe instroom

In alle justitiële inrichtingen wordt de nieuwe instroom van justitiabelen beperkt om besmetting te voorkomen. Inrichtingen zullen in de aangegeven periode geen zelfmelders meer oproepen voor het uit zitten van hun straf. Zelfmelders zijn veroordeeld voor vergrijpen met een relatief korte straf (minder dan drie maanden). Zij kunnen doorgaans hun vonnis in vrijheid afwachten en worden later opgeroepen om hun straf uit te zitten.

Informeren Tweede Kamer

Vandaag informeert minister Sander Dekker ook de Tweede Kamer over de in te zetten maatregelen.