Reactie minister Dekker op FNV enquête en beleidsreactie pilots leefklimaat

In een reactie op het FNV-rapport zegt minister Sander Dekker vandaag in een brief aan de Tweede Kamer, dat hij de signalen over werkdruk, (on)veiligheid en geweld tijdens het werk uiteraard serieus neemt.

De hoofddirecteur DJI, de centrale ondernemingsraad en de bonden gaan in de komende tijd verder in gesprek over dit thema. DJI wil een goede en aantrekkelijke werkgever zijn, daarom wordt volop ingezet op acceptabele werkdruk en een gezonde en veilige werkomgeving.

Personele bezetting

Uitgangspunt daarbij is dat de personele bezetting op orde is. Door de landelijke werving is er veel nieuw personeel bij gekomen. Aangevuld met externe inhuur past de personele bezetting bij de voor 2019 vastgestelde formatie. Dit neemt niet weg dat het in een aantal inrichtingen of bij specifieke functiegroepen lastig is om de bezetting goed op sterkte te houden, bijvoorbeeld wegens arbeidsmarkt-omstandigheden of een hoog ziekteverzuim. Daar wordt lokaal maatwerk op geleverd. En we zien ook dat het aantal gedetineerden oploopt. Dit leidt tot een stijging van de benodigde personele bezetting. Grootschalige personeelswerving blijft dus nodig. Daar wordt volop, en met resultaat, aan gewerkt. Extra justitiabelen-capaciteit wordt pas ingezet op het moment dat de personele inzet beschikbaar is.

In het convenant “Werken aan een solide personeelsbeleid 2018-2021” zijn afspraken gemaakt over vermindering van werkdruk. Hiervoor is €100 miljoen beschikbaar gesteld. De formatie is o.a. uitgebreid als extra compensatie voor de afwezigheid van medewerkers die in opleiding zijn (vakmanschap) of gebruik maken van de PAS-regeling of ouderschapsverlof.

Telefoon op cel en sleutel eigen cel

In de brieven van minister Dekker worden twee aanvullende maatregelen benoemd die een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van de werkdruk voor het personeel en het gevoel van veiligheid. Het gaat hierbij om de maatregelen beveiligde telefoon op cel en het zelf van buiten afsluiten van de eigen cel. Beide maatregelen worden ingevoerd binnen alle reguliere afdelingen binnen de PI’s. In de praktijk is dit in diverse PI’s al het geval. Op andere plekken zal de telefoon op cel worden meegenomen in verbouwingen in de komende jaren.