VNG introduceert zelfscan gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een zelfscan ontwikkeld voor gemeenten. Daarmee kunnen ze onderzoeken hoe hun dienstverlening aan (ex-)gedetineerden ervoor staat. Ook biedt de scan tips en advies voor verbetering.

De VNG presenteerde de zelfscan vorige week op het jaarlijkse congres de Dag van Zorg en Veiligheid. De scan bestaat uit een online vragenlijst die gemeenten kunnen invullen. Het betreft vragen over onder meer de hulp die de lokale overheden bieden aan hun (ex-)gedetineerde burgers rond het sociaal netwerk en de vijf basisvoorwaarden voor re-integratie. Dat zijn identiteitsbewijs, schuldenaanpak, onderdak, werk en inkomen en zorg. De scan is vanaf 1 juli beschikbaar op de site van de VNG.

Bestuurlijk akkoord

Ico Kloppenburg, beleidsadviseur re-integratie bij de VNG, stelde bij de presentatie dat de scan is bedoeld als instrument om te kijken hoe ze uitvoering kunnen geven aan het bestuurlijk akkoord tussen de VNG, de reclassering en DJI over re-integratie. Daarin is afgesproken dat de drie partijen meteen aan het begin van de detentie samen met de gedetineerde werken aan een verantwoorde terugkeer naar de samenleving. Elementen van de handreiking, behorende bij het bestuurlijk akkoord, zijn direct vertaald naar de scan.

Samen met netwerkpartners

Minke Poppens, senior adviseur bij BMC Advies, die de scan in opdracht van de VNG heeft ontwikkeld, benadrukte bij de presentatie dat de scan niet alleen bedoeld is voor individuele gemeenten, maar ook samenwerkingsverbanden. Eveneens kunnen ze de uitkomsten delen met netwerkpartners, zoals DJI. Daarnaast kunnen de adviseurs van het Verbindend Lokaal Ondersteunings Team (VLOT), die gemeenten bijstaan bij de uitvoering van het bestuurlijk akkoord, een rol spelen.