Chroom

In de zomer zijn er door de Tweede Kamer vragen gesteld over het gebruik van met chroom verduurzaamd hout bij DJI. De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft deze vragen begin augustus 2018 beantwoord in een brief naar de Tweede Kamer en uitleg gegeven over welke acties er zijn genomen.

Het verwerken met chroom verduurzaamd hout kan risico’s opleveren voor de gezondheid. Om die reden heeft DJI uit voorzorg besloten dat voortaan in geen enkele DJI-inrichting meer gewerkt wordt met dit type hout. Met leveranciers zijn hierover scherpe afspraken gemaakt.

Het is niet uit te sluiten dat (oud-)medewerkers en (ex-)justitiabelen in het verleden zijn blootgesteld aan hogere doses chroom dan de hiervoor geldende norm. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is daarom gevraagd om na te gaan of, en zo ja hoe, hier meer duidelijkheid kan worden verschaft. Het RIVM is in september 2018 gestart met het uitvoeren van het onderzoek.De uitkomsten van dit onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2019 verwacht.

Meldingsformulier

Hebt u in het verleden in een inrichting van DJI gewerkt met verduurzaamd hout en heeft u vragen of zorgen? Dan kunt u contact opnemen met het Klanten Contact Centrum van DJI. U kunt dit doen door het onderstaande formulier in te vullen en retour te sturen.

U kunt het formulier op twee manieren inzenden:

E-mail
Per e-mail via gezondheidsloket@dji.minjus.nl
Schriftelijk
Klanten Contact Centrum DJI
t.a.v. gezondheidsloket
Postbus 90829
2509 LV Den Haag

Vragen

Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van DJI via het telefoonnummer 088 07 54321.