Overlijden tijdens verblijf in justitiële inrichting

Wanneer een justitiabele in een van onze inrichtingen overlijdt, is er sprake van een bijzondere situatie.

Zorgplicht

Vanwege de zorgplicht van DJI voor justitiabelen, moet iedere inrichting verantwoording afleggen over een overlijden van een justitiabele. Het gaat hierbij zowel om een (on)natuurlijke dood als om zelfdoding. De vraag of er een relatie is tussen de geboden zorg en het overlijden speelt daarin een belangrijke rol.

4 vragen en antwoorden over Overlijden tijdens verblijf in justitiële inrichting

 • Met de interne richtlijn ‘Overlijden in detentie’ zorgt DJI ervoor dat medewerkers zorgvuldig en controleerbaar handelen in geval van een overlijden. De richtlijn zorgt er ook voor dat het onderzoek naar het overlijden op een onafhankelijke manier gebeurt. Daarnaast heeft DJI een belangrijke taak in het verstrekken van informatie aan nabestaanden en de nazorg aan personeelsleden en mede-justitiabelen.

  Meer info
 • De directeur van de inrichting informeert de nabestaanden zo snel mogelijk over het overlijden. Ook bespreekt de directeur met hen de mogelijkheid om de plaats van overlijden te bezoeken en zaken rondom de begrafenis/crematie. De geestelijk verzorger van de inrichting is hierbij betrokken. Deze is bekend met rituelen en tradities rondom overlijden. In overleg met de familie wordt daarmee zoveel mogelijk rekening gehouden.

  Meer info
 • DJI staat voor een veilige omgeving voor justitiabelen. In zorgtermen noemen we dat ‘patiëntveiligheid’. Als een justitiabele onverwacht overlijdt, dan onderzoekt DJI of en hoe zo’n situatie in het vervolg kan worden voorkomen. Daarom geeft de directeur in de meeste gevallen opdracht tot een onderzoek.

  Meer info
 • In de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden zijn geen specifieke artikelen opgenomen over overlijden in een justitiële inrichting.

  Meer info