Screening personeel

Personeel en externen die werkzaamheden verrichten op een locatie van DJI moeten integer en betrouwbaar zijn. Daarom worden medewerkers en externen gescreend. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daarnaast legt elke ambtenaar bij de indiensttreding de eed of belofte af. Hiermee geeft hij/zij aan zich als ambtenaar goed te gedragen. Ook heeft DJI gedragscodes voor zijn werknemers. Denk hierbij aan gewenst en ongewenst gedrag en aan het gebruik van internet en informatie. Het zijn verbijzonderingen van de gedragscode Integriteit Rijk.

Integriteitsonderzoek

Integriteit en betrouwbaarheid van medewerkers zijn belangrijk. Als er sprake is van een mogelijke integriteitsschending dan wordt hiernaar onderzoek gedaan. Onder een integriteitsschending verstaan wij het handelen, of nalaten daarvan, van de DJI-medewerker dat de integriteit van DJI kan schaden. Het Bureau Integriteit verricht onderzoek naar mogelijke integriteitsschendingen. Het onderzoek wordt op onafhankelijke wijze uitgevoerd op verzoek van het bevoegd gezag van een DJI-onderdeel.